EU FLAG

Төвийн мэдээлэл

Төвийн цагийн хуваарь ЦИПЦ:
даваа 12:00 – 18:00
мягмар олон нийтэд үйлчлэхгүй(гадуур ажилтай)
лхагва 12:00 – 18:00
пүрэв 8:00 – 12:00
баасан 8:00 – 12:00

Интеграцийн төв цагийн хувиарийн дагуу үйлчлүүлэгчид (доор дурдсан) дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх боломжтой (нийгмийн зөвлөгөө өгөх, хуулийн зөвлөгөө өгөх) эсвэл шаардагдах сургалтанд бүртгүүлэх (Чех хэлний сургалт, нийгэм-соёлын сургалт).Үүний зэрэгцээ төвд интернеттэй өрөөнд компьютерыг ашиглан мэдээлэл хайх, жишээлбэл ажил хайх, орон сууц хайх г.м.Төвийн байрны номын санд чех болон гадаад хэл дээрх номууд  мөн  чех ба гадаадын сонингууд бий

Дасан зохицох интеграцчилах сургалт

Дасан зохицох- интеграцчилах  сургалт

2021 оны 1-р сарын 1-ээс хойш БНЧУ-д удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл олгосон гадаадын иргэн бүр болон тухайн нутаг дэвсгэрт урьд нь оршин суухгүйгээр ийм нөхцөлгүйгээр байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон гадаадын иргэн бүр оршин суух зөвшөөрлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дотор дасан зохицох интеграцчилахын сургалтадзаавал хамрагдах ёстой.

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт нь гадаадын иргэд БНЧУ-д оршин суухаас үүсэх эрх үүрэг, Чех улсын үндсэн үнэт зүйлс, БНЧУ-д зонхилж буй орон нутгийн нөхцөл байдал, соёлын зан заншилтай танилцах сургалт юм.Түүнчлэн сургалтад оролцогчдод гадаадын иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх байгууллага, байгууллагуудын талаар мэдээлэл өгөх болно.

Дасан зохицох- интеграцчилах сургалтын үүрэг нь гадаадын иргэдийг БНЧУ-д оршин суух тухай 326/1999 тоот хуулийн § 42 мөн § 45-т заасны дагуу урт хугацааны оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн бүрд хамааралтай, мөн дараачийн журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан зарим заалт, түүнчлэн энэ хуулийн 66, 67-р хэсэгт заасны дагуу нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух зөвшөөрөл олгосон гадаадын иргэнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харна уу (ODKAZ NA STAŽENÍ PŘÍLOHY)

Тодруулбал, энэхүү сургалтад оролцох гадаадын иргэн бүр заавал суралцах ёстой:

– нутаг дэвсгэрт удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл,

– оршин суух зориулалт өөрчлөгдсөний улмаас нутаг дэвсгэрт удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл,

– хүмүүнлэгийн шалтгаанаар байнгын оршин суух зөвшөөрөл, ялангуяа орогнол хүсэгчийн эхнэр, нөхөр болон орогнол хүсэгч тухайн нутаг дэвсгэрт нэвтрэхээс өмнө үүссэн гэрлэлт, орогнол хүсэгчийн насанд хүрээгүй хүүхэд эсвэл түүний асрамжаас хамааралтай хүүхэд хэрэв тэр орогнол хүсээгүй, эсвэл урьд нь БНЧУ-ын иргэн байсан гадаадын иргэн;

– онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай шалтгаанаар байнгын оршин суух зөвшөөрөл,

– гадаадын иргэний оршин суух газар нь БНЧУ-ын ашиг сонирхолд нийцсэн бол тухайн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух зөвшөөрөл,

– тухайн нутаг дэвсгэрт байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй, хэрэв энэ нь БНЧУ-д байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний хүүхэд бөгөөд өргөдөл гаргах болсон шалтгаан нь эдгээр гадаадын иргэдийн нутаг дэвсгэр дээр хамт амьдрах байсан бол;

– зургаан жилийн турш тасралтгүй БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрээс гадуур оршин суух, буюу арван хоёр сараас дээш хугацаагаар Европын холбооны нутаг дэвсгэрээс гадна оршин сууж байх үед өмнө нь олгосон байнгын оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгосны дараа олгогдсон нутаг дэвсгэр дээр нь байнга оршин суух зөвшөөрөл;

– нутаг дэвсгэрт дөрвөн жил тасралтгүй оршин суусны дараа байнгын оршин суух зөвшөөрөл, энэ нь олон улсын хамгаалалт олгох журам дууссаны дараа тухайн нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй гадаадыг иргэн.

Энэ сургалтад  2021 оны 1-р сарын 1-ээс өмнө § 66, 67-р хэсэгт заасны дагуу урт хугацааны оршин суух зөвшөөрөл эсвэл байнгын оршин суух зөвшөөрөл авсан  гадаадын бүх иргэн дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад хамрагдах шаардлагагүй. Энэ сургалт нь 2021 оны 1-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр.

Дасан зохицох- интеграцчилах сургалтадБНЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж буй эдгээр гадаадын иргэдэд хамаарахгүй:

– суралцах зорилгоор урт хугацааны оршин суух зөвшөөрөл (оршин суух зорилгын код нь “21”, “22”, “23” ба “30”),

– нутаг дэвсгэртээ хамгаалах зорилгоор урт хугацааны оршин суух зөвшөөрөл (оршин суух зорилгын код нь “88”),,

– хөрөнгө оруулалтын зорилгоор удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл (оршин суух зорилгын код нь “78”),

– БНЧУ-ын Гадаад хэргийн яамнаас олгосон урт хугацааны оршин суух зөвшөөрөл,

– байгууллага дотроо шилжүүлсэнажилчдын карт (оршин суух зорилгын код нь “79”),

– Европын холбооны гишүүн өөр орны байгууллага дотроо шилжүүлсэн ажилтны карт (оршин суух  зорилгын код нь “80).

Улмаар дасан зохицох- интеграцчилах сургалтын үүрэг нь оршин суух зөвшөөрөл олгох шийдвэр хууль ёсны хүчин төгөлдөр болсон өдөр 15 нас хүрээгүй, эсвэл тухайн өдөр 61 нас хүрсэн гадаадын иргэнд хамаарахгүй. Өндөр мэргэшсэн ажилтан ба чухалболон шинжлэх ухааны боловсон хүчний засгийн газрын хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдсон ажилчдын болон цэнхэр үнэмлэх эзэмшигчид дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад хамрагдах шаардлагагүй болно.

Европын Холбооны иргэд, түүнчлэн тэдний гэр бүлийн гишүүд, БНЧУ-ын иргэдийн гэр бүлийн гишүүдийн адил дасан зохицох- интеграцчилах сургалтыг төгсөх үүрэг хүлээхгүй.

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалтыг төгсөх үүрэг хүлээсэн гадаадын иргэн энэ сургалтыг оршин суух зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дотор суралцах, байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор.

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалтыг үргэлж гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжихтөв удирддаг. БНЧУ-д арван найман төв байдаг бөгөөд энэ нь гадаадын иргэнээс бүрэн хамааралтай бөгөөд хаана ч энэ сургалтад хамрагдах ёстой.Сургалтыг Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв болон өөр хуулийн этгээдтэй хамтран зохион байгуулж болно. Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв нь 1999 оны 326-дугаар, §155а дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдсан Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвөөс шууд зохион байгуулахгүй, эсвэл удирдан зохион байгуулахгүй, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол үүрэг гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Сургалтыг мэргэшсэн, мэргэжлийн багш Чех хэл дээр удирдан явуулдаг. Дараа нь агуулгыг чадварлаг орчуулагч Англи, Орос, Украин, Испани, Франц, Серби, Монгол, Араб, Вьетнам хэлээр орчуулна.

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалтыг олон нийтэд зориулсан, олон нийтэд зориулагдаагүй сургалтад хуваана. Олон нийтэд зориулсан сургалтаддараах зүйлсийг хийсэн гадаадын иргэн бүр хамаарагдах боломжтой:

  1. Энэ портал руу орж бүртгүүлсэнhttps://frs.gov.cz/,
  2. 1500 кроны төлбөрийг төлж, төлбөрийн баталгаа хүлээн авсан,
  3. Тодорхой сургалтад бүртгүүлж, баталгаажуулалтыг имэйлээр хүлээн авна.

Олон нийтэд зориулагдаагүй сургалтыг хуулийн этгээдийн саналыг үндэслэн, холбогдох гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвтэй хамтран хэрэгжүүлдэг. Мөн энэ портал руу орж бүртгүүлнэ https://frs.gov.cz/ – Гадаадын иргэдийн төлбөр, зохион байгуулалт, сургалтад хамрагдахтай холбоотой шаардлагатай арга хэмжээг дараа нь хуулийн этгээд өөрөө хангаж өгдөг.

Олон нийтэд зориулагдсан дасан зохицох-интеграцчилах сургалтад гадаадын иргэний улсад төлөх төлбөрийн хэмжээ нь 1500 крон; олон нийтэд зориулагдаагүй курсийн хувьд энэхүү төлбөрийн хэмжээ 800 крон байна (энэ төлбөрийг гадаадын иргэн улсад төлөхгүй, хуулийн этгээд байгууллага улсад төлнө).

Олон нийтэд зориулагдсан сургалтын хувьд https://frs.gov.cz/ портал дээр бүртгүүлсний дараа таних тэмдэг бий болно; дараа нь уг мөнгөн дүнг яамнаас явуулсан данс руу шилжүүлэг эсвэл банкны дансаар шилжүүлнэ. Төлбөр хийхдээ таних тэмдгийг бичээгүй  тохиолдолд төлбөрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Олон нийтэд зориулагдаагүй сургалтын хувьд бүх оролцогчдын төлбөрийг тухайн сургалтыг захиалж, оролцогчидтой шууд холбоо барьдаг хуулийн этгээд албан байгууллага нэгтгэн хийдэг.

Дасан зохицох -интеграцчилах сургалт дөрвөн цаг үргэлжилнэ.

Сургалтын өдөр гадаадын иргэн тухайн газарт ирж, оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх (ePKP) харуулж танилцуулах, ирцийн хуудсанд гарын үсэг зурж оролцсоноо баталгаажуулах ёстой.

Гадаадын иргэн тухайн сургалтад заавал хамрагдах ёстой. Сургалт ямар ч шалгалт, тестээр дуусахгүй.

Сургалтад хамрагдсан гадаадын иргэнд сургалт төгссөний гэрчилгээ гардуулна.

Оршин суух зөвшөөрөл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад хамрагдах үүргээ биелүүлээгүй бол гадаадын иргэнд 10000 крон хүртэл торгууль оногдуулж болох зөрчил байх болно.

Сургалтын төрөл, болох газар ба огноо, байршил, орчуулагдах хэлний талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг төлбөр төлсний дараа бүртгэлийн системд байгаа гадаадын иргэдэд танилцуулах болно, олон нийтэд зориулагдаагүй сургалтын тохиолдолд нийтийн эсвэл шууд хуулийн этгээд албан байгууллагатай тохирно.

БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны Орогнол, шилжин суурьшилтын газрын портал: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Чех Улсад тавтай морилно уу: http://www.vitejtevcr.cz/cs/

Нийгмийн зөвлөгөө

Нийгмийн үйлчилгээг 2006 оны 108-р хуулийн дагуу интеграцийн төвд мэргэжлийн нийгмийн ажилчид нийгмийн асуудлаар мэргэжлийн зөвлөгөөг  өгнө.  Энэ үйлчилгээ нь төвийн байранд эсвэл дагалдан  явж  ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ үйлчилнэ. Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыгдэмжих төвийн нийгмийн ажилчдын гол зорилго нь энэ бүлэгт хамаарагдах  хүмүүс Чех улсад хүчин төгөлдөр хуулийг баримтлаж нийгмийн тогтолцоонд дасгахад туслана.

Нийгмийн сөрөг нөхцөлд гадаадын иргэдийг интеграцчлалыг  дэмжих төвийн үйлчилгээ:
-систем тогтолцоог мэдэхгүй, жишээ нь сургууль, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, орон байр, хөдөлмөрийн зах зээл гэх мэт
-байгаа орчны мэдлэггүй (эрх, үүргээ мэдэхгүй гэх мэт)
– хэлний мэдлэг дутах
– ийгэмшихтогтолцоо байхгүй (гэр бүл, найз нөхөд, нийгмийн тогтолцоо).
Нийгэмийн тааламжгүй асуудал тохиолдсон үед төвийн ажилчин нь таны хүсэлт, асуудлыг зохицуулахыг эрмэлзэнэ.

Манай ирээдүй:

„ Олон нийтийн нийгэмтэй гадаадын иргэд нь нээлтэй харилцах, хүндэтгэх ба хүндэтгүүлэх мөн хоорондоо тогтолцох чадвартай байх.“

Зорилго
Төвийн зорилго нь засгийн газрын материалтай холбоотой Гадаадын иргэдийг интеграцийн үзэл баримтлал зорилгоор  гадаадын иргэдэд зориулан  удаан хугацааны– мэргэжлийн нийгмийн зөвлөгөө, хуулийн зөвлөгөө, чех хэлний сургалт, соёл нийгмийн сургалт мөн нэмэлт зүйлүүдээр туслах.

 Мэргэжлийн нийгмийн зөвлөгөөний зорилго нь  Чех улсынсистем ба орчинд гадаадын иргэдийг чиглүүлэхэд туслах.

Dokumenty ke stažení.

Хот нутаг бүрийн тухайн нөхцөл байдал мөн өөрчлөлттөй холбогдуулан төвийн дарга нь байгууллагын ажилтантай хамтран жил бүр үйл ажиллагааны шинэ зорилгуудыг дэвшүүлнэ. Эдгээрийг тусгасан баримт бичиг ба шийдвэрийг гадаадын иргэдийг интеграцийн төвийн дарга батлана.

Татаж авах бичиг баримтууд

Мэргэжлийн нийгмийн зөвлөгөөг төвийн байранд нийгмийн ажилтан танд зөвлөх нь:
• оршин суух асуудал
• нийгмийн хангамж ба тэтгэмж
• эрүүлийг хамгаалах ба эрүүл мэндийн даатгал
• орон сууц
• ажил хайх
• боловрол ба сургууль
• аливаа тулгамдсан асуудлууд – хүүхэдтэй болох, гэрлэх, ойр дотны хүн нас барах
• албан маягтуудыг бөглөх, албан байгууллага руу дагалдан явж асуудлыг хөөцөлдөх
Энэ зөвлөгөөг аймгуудын интеграцын төвд (Төвүүдийн хаяг доор байна) эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх газарт(Төвүүдийн жагсаалт) өгнө.

Нийгмийн зөвлөгөөг өгөх цагийн хуваарь

даваа ба лхагва 12:00-18:00
пүрэв ба баасан 8:00-12:00

Төвд үйлчлэх хүний тоо:
Хугацааны тоо (нэг зөвлөгөө 30 минут) – 582 бүх төвд

Тайлбар: 1 Төвд= 1 цагт 2 хүнд, долоо хоногт 40 хүнд үйлчлнэ

Төвийн ажилчид нь нийгмийн асуудлаар дагалдан явж туслана:
• аны орчинд туслах (оршин суухад, ажил, сургууль)
• албан байгууллагтай ярилцах, албан захиргаатай уулзах, эмчид үзүүлэх, сургууль дээр…..
• чехийн нийгэм орчинд дасан зохицох – хууль журам, ёс заншил, зарчим
• Таны эрх, үүрэг, ашиг,  сонирхолыг хэрэгжүүлэхэд

Нийгмийн зөвлөгөөг дагалдан явж үзүүлэх:
-лхагва 9:00 – 11:00 болон бусад нь захиалгаар.

Дагалдан явж үйлчлэх хүний тоо:
Хугацааны тоо (нэг зөвлөгөө 30 минут) – 57 бүх төвд
Тайлбар: 1 Төвд= 1 цагт 1 хүнд үйлчилнэ

БНЧУ-д оршин суух эрхтэй гуравдагч орны иргэд (ө.х. ЕХ бусад орны иргэд) үүнд:

– удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөлтөй
– байнгын оршин суух зөвшөөрөлтөй
– удаан хугацааны оршин суух визтэй
– ЕХ орны иргэний гэр бүлийн гишүүний оршин суух зөвшөөрөлтөй
үүнд
– оршин суух хүлээлгийн түр визтэй
–  Удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрлийн хүлээлэгтэй
–  байнгын оршин суух зөвшөөрлийн хүлээлэгтэй
–  ЕХ орны иргэний гэр бүлийн гишүүний оршин суух зөвшөөрлийн хүлээлэгтэй
Олон улсын цагаачлалын хамгаалалтанд байгаа хүн (цагаачлал ба тусгай нэмэлт хамгаалалтанд байгаа)

Үйлчилгээг дараах шалтгааны улмаас татгалзаж болно:
• Төв нь таны хүссэн нийгмийн үйлчилгээг үзүүлдэггүй бол.
• Үйлчилгээний ажилтнууд таны хүссэн нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх орон тоо байхгүй.

• Үйлчилгээнд хамаарагдахгүй хүнд үйлчлэхгүй.
• Сүүлийн 6 сарын хугацаанд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчсөн мөн үйлчилгээг үзүүлэх гэрээг цуцалсан.

• Өргөдөл гаргагч нь ёс зүй, /эсвэл харилцаа холбоо/ эсвэл биеэ авч явах байдлаараа ёс зүйн дүрмийг зөрчих тохиолдолд үйлчлэхгүй.

Төв
• үнэ төлбөргүй;
• хүн бүртэй тусгай;
• хамтран ажиллах;
• тэгш эрх, хүндэтгэл;
• нууцлал;
• аюулгүй байдал;
• эрх чөлөө;

Төвийн нийгмийн ажилтантай утсаар, и-мэйлээр эсвэл биечлэн холбоо барих боломжтой.

Төвийн нийгмийн ажилтантай холбогдож гадуурявж ажиллах үйлчилгээнд хамрагдаж болно, эсвэл гуравдагч этгээдээр дамжуулан холбогдох (албан байгууллагаар, таньдаг хүнээр г.м).

Анх удаа та манайд үйлчлүүлэхэд:

Нийгмийн ажилтан таньтай ярилцлага хийнэ, үүнд ямар үйлчилгээг та хүсэж байгаа, ямар асуудал эсвэл юу өөрчлөхийг хүсэж байгааг тодруулна.

Нийгмийн ажилтантай хамтран та юу хүсч, яаж хэрэгжүүлэхийг тодорхойлно.

  • Хэрэв ярилцлаганд танд орчуулагч хэрэгтэй бол, үнэ төлбөргүй орчуулагч өгнө.
    • Үйлчилгээний зарчимтай таныг танилцуулана (доор дурдсан)
    • Хэрэв таны шаардлага, хүсэлт нь үйлчилгээний үйл ажиллагаанд нийцсэн бол бид амаар буюу бичгээр үйлчилгээний гэрээ байгуулж болно; гэрээнд гарын үсэг зурахын тулд бидэнд таны хувийн зарим мэдээлэл хэрэгтэй, гэхдээ та хувийн мэдээллээ өгөхийг хүсэхгүй байгаа бол та нэргүй үйлчилгээг авах боломжтой.

Төвийн үйлчилгээнүүд нь танд үйлчилэхдээ үйлчилгээний дүрэм дээр тулгуурална. Эдгээр дүрэм нь таны эрх, үүрэг, төвийн бодлого болон үзүүлсэн үйлчилгээний талаарх бусад үндсэн мэдээллийг тодорхойлно.

Dokumenty ke stažení.

Нийгмийн үйлчилгээ нь гэрээний дагуу, энэ нь ихэвчлэн аман хэлбэрээр хийгддэг.

Хэлэлцэн тохирогч аль нэг тал энэ гэрээг бичгээр хийх санал болгосон бол бичгээр гэрээг хийнэ.

Гэрээ нь хоёр талыг хамгаалдаг бөгөөд энэ нь үзүүлж буй үйлчилгээ, оролцогчдын эрх, үүрэг, үйлчилгээг хэрхэн биелүүлэхийг илүү тодорхой тусгасан байна.

Гэрээ нь 108/160 тоот хууль, Нийгмийн үйлчилгээний тухай хуулийн 91-р зуйлийн дагуу байгуулагдав.

Үүнээс үүссэн бүх үүрэг хариуцлага хоёр талуудад хууль ёсоор хүлээнэ.

Хэрэв та энэ бүлэгт харъяалагддаг бол мэргэжлийн төвшинд нийгмийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг төвийн тодорхой цаг хугацаанд үнэ төлбөргүй авах эрхтэй, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувийн сонголтоор үйлчлүүлэх эрхтэй.

Хүний нэр төр, хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хүндэтгүүлэх эрхтэй.

Үйлчилгээний хүрээний цар хүрээ, чанарт, үйлчилгээ үзүүлэхэд нөлөөлж болзошгүй аливаа өөрчлөлтийн талаар та бүхэнтэй зөвлөлдөх эрхтэй.

Үйлчилүүлэгч нь үйлчилгээний бусад хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн нэр хүндийг хүндэтгэх үүрэгтэй бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгчийн төв болон түүний ажилтнуудыг нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл явцад оролцож буй бүх хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хүндэтгэх үүрэгтэй.

Гэрээг эндээс харж болно. 

Энэ үйлчилгээнд холбогдох хэн нэгэн хүн нь энэхүү үйлчилгээний төв буюу ажилтнуудад гомдол гаргах эрхтэй.

Гомдол нь нэрээ нууцлан гаргаж болох бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэх явцад нөлөөлөхгүй.
Přesný postup pro podání stížnosti je uveden zde …Гомдол гаргах аргачлалыг энд дурдсан болно …

Dokumenty ke stažení.

Správa uprchlických zařízení MV
PhDr. Jiří Vesecký, Ph.D.
Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвийн дарга
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: jvesecky@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Správa uprchlických zařízení MV
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
захирал
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: podatelna@suz.cz
www.suz.cz

Amnesty International
Gorazdova 10
120 00 Praha 2
Tel: +420 607 023 305
Email: mark.martin@amnesty.cz
www.amnesty.cz

Хүний эрхийг хамгаалагч
Údolní 39
602 00 Brno
• Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
• Email: podatelna@ochrance.cz 
www.ochrance.cz

Хуулийн зөвлөгөө

Тодорхой цагт төв дээр хуульч нь эдгээр сэдвээр зөвлөгөө өгнө:
• оршин суух ба визний асуудал
• ажлын талаар хуулийн харьцаа
• гэр бүлийн эрх
• эрүүл мэндийг хамгаалах ба эрүүл мэндийн даатгал
• өр төлбөрийн асуудал

Хуульчийн тодорхой байрны хаяг ба цагийн хувиарийг ЦИПЦ цахим хуудаснаас харж болно.

Та биечлэн хуулийн зөвлөгөө авахдаа удаан хугацаагаар хүлээхээс зайлсхийхийн тулд имэйл эсвэл утсаар цаг захиалж болно.

Хуулийн зөвлөгөөнд танд орчуулагч хэрэгтэй бол түүнийг олгоно. Олон нийтийн гэрээний үр дүнд үндэслэн сонгосон гэрээний түншүүдээр дамжуулан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх болно.

Нийгэм – сэтгэл зүйн зөвлөгөө

Үйлчилгээ үзүүлэх Төв дээр нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажилтан дараах үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авна:

Дайн байлдаанд нэрвэгдсэн
Ойр дотны хүнээ алдсан, эсвэл тэдэндээ санаа зовж буй
Зовлон тохиолдсон үед сэтгэл санаагаа тогтворжуулах шаардлагатай
Шинэ орчинд дасан зохицох хүсэлтэй

Төвийн ажилтны ажиллах цагийн хуваарийг энэхүү хуудас дээрх Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих тодорхой төвийн хаягаар орж үзнэ үү. Зөвлөгөө авахдаа өөрийн биеэр ирж, эсвэл имэйлээр болон утсаар ярьж урьдчилан цаг захиалахыг зөвлөж байна.

Нийгэм –сэтгэлзүйн зөвлөгөө авах үедээ орчуулагч болон нийгмийн ажилтны                                  үйлчилгээ авах боломжтой.

 Энэхүү үйл ажиллагааг UNICEF төслөөс санхүүжүүлдэг.

Чех хэлний сургалт

Чех хэлний сургалтыг анхан шатны, эрчимтэй сургалт гэж ангилана, анхан шатны сургалт нэг удаагийн ба бүртгүүлэх шаардлаггүй, эрчимтэй сургалт нь  удаан хугацаагаар чех хэл сурах зорилготой тогтмол сургалт.

Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар, ялангуяа эмзэг хамт бүлгийнхний хувьд үйлчлүүлэгч эсвэл тусгай мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах боломжтой.

Анхан шатны сургалт
• сургалт тогмол биш явах ба нэг удаа ирэх
• энэ сургалтанд бүртгүүлэх шаардлагагүй
• энэ хичээл нь сэдэвчилсэн, холбоогүй хичээлүүдийн багц
• хичээлүүдийн агуулга нь жирийн амьдралын нөхцөл байдалд зориулсан, амьдралд хэрэгцээт зүйлүүдийг тусгасан

Эрчимтэй сургалт
• хичээл нь хоорондоо уялдаатай тул тогтмол явж байх шаардлагатай
• сурагчдын тоо хязгааартай тул урьдчилан бүртгүүлэх хэрэгтэй
• энэ сургалт нь эхлэн суралцагчдын түвшинд хуваагдах ба B1-тэй тэнцүү түвшинд хуваагддаг
• хувь хүний мэдлэгийн түвшний дагуу 40 цагийн сургалтанд хамрагдана

 Хүүхдэд зориулсан чех хэлний тусгай сургалт
• хүүхдүүдэд, сурагчид,  оюутануудад, хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт

Чех хэлний тусгай сургалт
• сургалтын зорилго нь хүмүүс тэдний ажил эрхлэх чадварыг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан (тухайлбал, сувилагчын сургалт, техникийн сургалт, бичгийн мэдлэг гэх мэт)”
Чех хэлний бүх сургалтыг олон нийтийн гэрээний үр дүнд үндэслэн сонгосон гэрээний түншүүдээр дамжуулан олгодог.
Бүх сургалтанд сурагчидад үнэгүй төлбөргүй сурах бичиг өгнө.
Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв байрладаг хотуудад чех хэлний сургалтыг голчлон хэрэгжүүлдэг. Үйлчлүүлэгчийн сонирхлын дагуу аймгийн хотуудад хэрэгжүүлж болно.

Нийгэм - соёл сургалт

Нийгэм-соёлын сургалт нь үйлчлүүлэгчдэд Чех улсад амьдрах  чадварыг эзэмшүүлэх, нийгмийн чиг баримжааны талаарх мэдээлэл орно.

Үүнд хамаарагдах сэдвүүд жишээ нь:
БНЧУ-ын  (энэ нь Чех улсын иргэншил авахын тулд Чех улсын талаарх мэдлэгийн шалгалт өгнө, Чех улсын муж улс, газарзүй, түүхийн талаар мэдээлэл өгөх нийгэм соёлын дөрвөн хичээл), санхүүгийн мэдлэг, байнгын оршин суух талаар, иргэншил, ажил эрхлэлт, тэтгэвэр, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, чех хэлний шалгалт, анхны тусламж, Чех улсын баярууд г.м.

Нийгэм-соёлын сургалтын багш нар нь түнш байгууллагын ажилтнууд, гэрээт түншүүд болон төвийн ажилтнуудаас аль алиныг нь асуудлаар мэргэшсэн мэргэжилтнүүд байна.

Олон нийттэй хамтран ажиллах

Бидний хамтын ажиллагааны зорилго нь гадаадын иргэдийг интеграцчлах үйл ажиллагаанд хамруулахад оршино.  Орон нутгийн нэгдмэл сонирхолтой хүмүүсийг сонгох нь гадаадын иргэдэд зориулсан тусламжийн үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах, нийгмийн бодлогыг суртчилах, орон нутгийн иргэдэд хялбар хүрэх боломжийг олгох,  мэдээллийн материал түгээх, олон нийтэд чиглэсэн нийгмийн ухамсрыг бий болгоход чиглэгддэг.

Төвийн байранд  гадаадын иргэдийн нийгэмийн болон боловсролын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. Төвийн нэг зорилого нь гадаадын иргэдийн нийгэмлэгүүдийн хүмүүстэй албан ёсны бус уулзалт хийж нийгмийн асуудалын талаар ярилцах,  хоорондын харьцааг сайжруулах, ялангуяа гадаадын залуу иргэдийг илүү оролцуулах сонирхолтой.

Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа

Тус төвүүд нь гадаадын иргэдийн соёл нийгмийн шинж чанаруудыг ойртуулах зорилгоор боловсролын, соёлын болон спортын арга хэмжээнүүдийг бэлтгэж байна. Эдгээр үйл ажиллагааны зорилго нь олон нийтийн болон гадаадынхны хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд харилцан ойлголцохыг сайжруулахад оршино.