EU FLAG

Хувийн мэдээлэлийн зарчим

Хувийн мэдээллийг боловсруулах тухай мэдээлэл(ГДПР)

Европын холбооны парламент ба захиргаа  мэдээллийг 2016 оны 4-р сарын 27-нд 2016/679 тоот  журмын дагуу нийтэд мэдээлэх, хувь хүний мэдээллийг боловсруулах, ийм мэдээллийг чөлөөтэй шилжүүлэх болон 95/46 / EC-ийн удирдамжийг хасах (Ерөнхий зохицуулалт Хувийн Мэдээлэл хамгаалах / ГДПР, цаашид “Дүрэм” гэх) болон хувийн мэдээллийг хамгаалах үндэсний дүрмийг баримтлана.

Хувийн мэдээлэлийн захиргаа

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
хаяг: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12
шуудангийн хаяг: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4
IČO: 604 98 021
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel
E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz
Telefon: +420 974 827 118
ID datové schránky: 7ruiypv

Хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар  хариуцсан ажилтны холбоо барих хаяг:

Mgr. Marek Mazanec
E-mailová adresa: poverenec@suz.cz
Telefon: +420 974 827 158