EU FLAG

Informační centrum

Otevírací hodiny CPIC:
pondělí 12:00 – 18:00
úterý není otevřeno pro veřejnost (probíhá terénní práce)
středa 12:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek 8:00 – 12:00

V rámci otevíracích hodin jsou klientům poskytovány informace o službách Centra (viz níže), které buď mohou ihned v určených hodinách využít (sociální poradenství, právní poradenství) nebo se přihlásit na požadovaný kurz (kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy).
Dále je klientům k dispozici internetové pracoviště vybavené počítačem přístupným klientům, kteří jej mohou využívat jako zdroj informací například při hledání práce, ubytování atd.
Součástí pracoviště je i knihovna s českými i cizojazyčnými knihami, k dispozici je také několik cizojazyčných periodik a noviny v českém jazyce.

Adaptačně-integrační kurzy

Adaptačně-integrační kurzy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství.

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se vztahuje na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území dle § 42 nebo § 45 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále na každého cizince, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území dle § 66 nebo § 67 tohoto zákona. Podrobnější manuál viz zde (ODKAZ NA STAŽENÍ PŘÍLOHY)

Konkrétně tak tento kurz musí povinně absolvovat každý cizinec, kterému bylo vydáno:

– povolení k dlouhodobému pobytu na území,

– povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu,

– povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů, zejména jde-li o cizince, který je manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území, nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem závislým na jeho péči, nepožádalo-li o udělení azylu, anebo jde-li o cizince, který v minulosti byl státním občanem České republiky;

– povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele,

– povolení k trvalému pobytu na území, je-li pobyt cizince v zájmu České republiky,

– povolení k trvalému pobytu na území, jde-li o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky a bylo-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území;

– povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu vydané tomuto cizinci bylo zrušeno, když nepřetržitě po dobu šesti let pobýval mimo území České republiky, resp. když nepřetržitě po dobu delší než dvanáct měsíců pobýval mimo území států Evropské unie;

– povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území, jde-li o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Absolvovat adaptačně-integrační kurz nemusí cizinec, který již tento kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo ke dni 1. 1. 2021 platné.

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který na území České republiky pobývá na základě:

– povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu „21“, „22“, „23“ a „30“),

– povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu „88“),

– povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (kód účelu pobytu „78“),

– povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky,

– karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu „79“),

– karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu „80).

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let, nebo který v tento den dovršil věk 61 let. Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat ani držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.

Na občany Evropské unie, stejně jako na jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky občanů České republiky, se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz nevztahuje.

Cizinec, na kterého se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz vztahuje, musí tento kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu resp. do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu.

Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců. Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra na podporu integrace cizinců s jinou právnickou osobou.

Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz je veden odborně způsobilým lektorem, a to v českém jazyce. Obsah je pak tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského.

Adaptačně-integrační kurzy se člení na kurzy určené pro veřejnost a na kurzy neurčené pro veřejnost. Na kurz určený pro veřejnost se může přihlásit každý cizinec, který:

1. provede registraci na portálu https://frs.gov.cz/,
2. uhradí částku 1 500 Kč a obdrží potvrzení o úhradě,
3. přihlásí se na konkrétní kurz a obdrží o tom potvrzení emailem.

Kurzy neurčené pro veřejnost jsou realizovány na základě nabídek právnických osob a ve spolupráci s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců. Opět je nutná registrace na portálu https://frs.gov.cz/ – nezbytné kroky spojené s platbou, organizací a účastí cizinců kurzu si pak zajišťuje právnická osoba sama.

Výše úhrady za účast cizince státu činí v případě adaptačně-integračního kurzu určeného pro veřejnost 1 500 Kč; v případě kurzu neurčeného pro veřejnost pak výše této úhrady činí 800 Kč (tuto částku vždy hradí státu právnická osoba, nikoli cizinec).

V případě kurzu určeného pro veřejnost bude cizinci po registraci v portálu https://frs.gov.cz/ vygenerován variabilní symbol; částku pak poukáže na účet vedený ministerstvem, a to buďto bezhotovostním převodem, nebo složenkou. Za předpokladu, že nebude uveden variabilní symbol při platbě, nedojde k uznání platby.

V případě kurzu neurčeného pro veřejnost je platba za všechny účastníky prováděna souhrnně právnickou osobou, která konání kurzu objedná a přímo kontaktuje účastníky.

Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny.

V den konání kurzu se cizinec musí dostavit do místa jeho konání, předložit průkaz o povolení k pobytu (ePKP) a stvrdit svou účast podpisem prezenční listiny.
Cizinec se musí kurzu účastnit po celou dobu jeho trvání. Kurz není zakončen žádnou zkouškou ani testem.

Za účast v kurzu cizinec obdrží doklad o absolvování kurzu.

Nesplnění povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu je přestupkem, za který může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Aktuální informace o druhu kurzu, termínu, v němž se koná, místu konání, jazyku, do kterého bude tlumočen, budou zpřístupněny v registračním systému cizincům po zaplacení částky v případě kurzů pro veřejnost nebo přímo právnickou osobou v případě kurzu neurčeného pro veřejnost.

Sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je realizováno sociálními pracovníky jednotlivých Center dle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Probíhá ambulantní nebo terénní formou a je poskytováno ZDARMA.
Cílem odborného sociálního poradenství v Centrech na podporu integrace cizinců je napomáhat lidem z cílové skupiny při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo orientace v systémech platných v České republice.

Nepříznivou sociální situací se v pojetí služeb Center na podporu integrace cizinců rozumí:
• špatná orientace v systémech, např. školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, bydlení, trhu práce apod.
• neznalost prostředí (neznalost práv a povinností apod.)
• jazyková bariéra,
• absence běžné sociální sítě (rodiny, přátel, sociálního zázemí).
Při vyhodnocování nepříznivé sociální situace vychází pracovníci Center z informací sdělených klientem a z jeho přání a snahy tuto situaci změnit.

Naše vize:

„Vzájemně fungující, respektující a otevřené soužití cizinců a většinové společnosti.“

Poslání

Posláním Center je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit.

Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky.

Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s měnící se aktuální situací v každém regionu, stanovuje vedoucí Centra ve spolupráci s pracovníky služby každoročně nové operační cíle. Ty jsou stanoveny v tomto dokumentu a jsou schvalovány vedoucím Odboru center na podporu integrace cizinců. Operační cíle jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele, na nástěnkách a k nahlédnutí u pracovníků Centra.

Dokumenty ke stažení.

V rámci odborného sociálního poradenství ambulantní formou Vám pracovníci Centra pomohou zejména v oblastech:
• náležitostí pro pobyt
• sociální pomoci a dávek
• zdravotní péče a zdravotního pojištění
• bydlení
• pracovního trhu
• vzdělávání a školství
• řešení životních událostí – narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby
• vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad
Toto poradenství probíhá přímo v sídle konkrétního Centra v krajském městě (adresy jsou uvedeny u jednotlivých Center) nebo na dalších zřízených kontaktních místech (podrobnosti u jednotlivých Center).
Odborné sociální poradenství je poskytováno v době
pondělí a středa 12:00 – 18:00 
čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet intervencí (30 min. jednání) – 582 za všechna centra

Upřesnění: 1 Centrum = 2 klienti/1 hod. tj. 40 klientů/týden

 V rámci odborného poradenství terénní formou Vám pracovníci centra pomohou:
• ve Vašem přirozeném prostředí (v okolí bydliště, v práci, ve škole)
• při jednání na úřadech, s dalšími institucemi, u lékaře, ve škole …
• lépe se orientovat v českém prostředí – v zákonech, zvycích, pravidlech
• při uplatňování Vašich práv a zájmů

Odborné sociální poradenství v terénu: 
středa 9:00 – 11:00 a další dle domluvy.

Kapacita terénní formy poskytování:
počet intervencí (30 min. jednání) – 57 za všechna centra

Upřesnění: 1 Centrum = 1 klient/1 hod.

Cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců.

Držitelé mezinárodní ochrany – azyl, doplňková ochrana.

Osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny.

Poskytnutí služby může být odmítnuto z těchto důvodů:
• Centrum neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte.
• Pracovníci služby nemají dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte.
• Nepatříte do cílové skupiny, pro kterou je služba určena.
• V uplynulých 6 měsících Vám byla vypovězena smlouva o poskytování téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
• Zájemce porušuje svým chováním a/nebo komunikací a/nebo jednáním pravidla slušného chování.

Centra
• bezplatnost;
• individuální přístup;
• spolupráce;
• rovnost a respekt;
• diskrétnost;
• bezpečí;
• svoboda;

Máte možnost sami kontaktovat sociálního pracovníka Centra, například telefonicky, emailem nebo osobně. Můžete být kontaktováni pracovníkem Centra v rámci jeho terénní práce, nebo Vám může být kontakt na službu zprostředkován přes třetí osobu (jinou instituci, známé apod.).

Při prvním kontaktu se službou Vás čeká:

• Krátký rozhovor se sociálním pracovníkem, kdy si ujasníte, co od služby očekáváte, jaký máte problém nebo co byste chtěli změnit. Společně se sociálním pracovníkem si stanovíte, čeho chcete dosáhnout a jak. 
• Pokud budete potřebovat pro rozhovor tlumočení, lze jej pro Vás bezplatně zajistit. 
• Budete seznámeni s Pravidly poskytování služby (viz níže).
• Pokud budou Vaše požadavky a očekávání v souladu s aktivitami a možnostmi služby můžeme uzavřít ústní nebo písemnou smlouvu o poskytnutí služby; pro uzavření smlouvy potřebujeme některé Vaše osobní údaje, ale pokud nebudete chtít osobní údaje poskytnout, lze Vám službu poskytovat i anonymně.

Služby Centra jsou Vám poskytovány na základě vytvořených pravidel. Tato pravidla určují Vaše práva a povinnosti, zásady práce Center a další základní informace k poskytované službě.

Dokumenty ke stažení.

Sociální služba je vždy poskytována na základě smlouvy, ta je převážně uzavírána ústní formou. V písemné podobě musí být uzavřena, pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne.

Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran – stanovuje bližší podmínky poskytované služby, práva a povinnosti pro účastníky a jaké cíle má služba naplňovat. Smlouva se uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

Dokumenty ke stažení.

Pokud náležíte k cílové skupině, máte právo bezplatně využít služby odborného sociálního poradenství v rámci vymezené doby Centra a dle personálních možností poskytovatele.

Máte právo na to, aby byla respektována vaše lidská důstojnost, lidská práva a základní svoboda. Máte právo na to, aby byl s vámi konzultován rozsah a kvalita poskytované služby a veškeré změny, které na poskytování služby mohou mít vliv.

Jako uživatel služby jste povinen respektovat lidskou důstojnost ostatních uživatelů a klientů služby a Centra i pracovníků poskytovatele, dodržovat lidská práva a základní svobody všech osob, vstupujících do procesu poskytování sociálních služeb, do vzájemných kontaktů a vztahů.
Smlouva je k nahlédnutí zde. (odkaz na soubor)

Každá osoba, která přichází do styku se službou má možnost si na tuto službu či pracovníky Centra stěžovat. Stížnost lze podávat anonymně a nemá vliv na průběh poskytování služby.
Přesný postup pro podání stížnosti je uveden zde …

Dokumenty ke stažení.

Správa uprchlických zařízení MV
PhDr. Jiří Vesecký, Ph.D.
vedoucí odboru center na podporu integrace cizinců
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: jvesecky@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Správa uprchlických zařízení MV
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: podatelna@suz.cz
www.suz.cz

Amnesty International
Gorazdova 10
120 00 Praha 2
Tel: +420 607 023 305
Email: mark.martin@amnesty.cz
www.amnesty.cz

Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
602 00 Brno
• Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
• Email: podatelna@ochrance.cz 
www.ochrance.cz

Právní poradenství

V určených hodinách je v Centru přítomen právník, nejčastějšími tématy jsou zejména:
• pobytová a vízová problematika
• pracovně – právní vztahy
• rodinné právo
• zdravotní péče a zdravotní pojištění
• dluhová problematika
Hodiny, ve kterých je právník na konkrétním pracovišti přítomen, naleznete vždy v záložce konkrétního CPIC na těchto stránkách. Doporučujeme Vám se na konzultaci osobně, emailem nebo telefonicky objednat, vyhnete se tak případnému čekání.
V rámci právního poradenství je možné využít služeb tlumočníků, případně komunitních pracovníků.

Právní poradenství je poskytováno prostřednictvím smluvních partnerů, vybraných na základě výsledku veřejné zakázky.

Psychosociální poradenství

V určených hodinách je v Centru přítomen pracovník, který poskytuje psychosociální poradenství pro klienty, kteří:

byli zasaženi válečným konfliktem
přišli o své blízké nebo o ně mají obavy
potřebující psychickou stabilizaci v těžké životní situaci
chtějí se adaptovat v novém prostředí

Hodiny, ve kterých je pracovník na konkrétním pracovišti přítomen, naleznete vždy v záložce konkrétního CPIC na těchto stránkách. Doporučujeme Vám se na konzultaci osobně, emailem nebo telefonicky objednat, vyhnete se tak případnému čekání.

V rámci psychosociálního poradenství je možné využít služeb tlumočníků, případně komunitních pracovníků.

 Tato aktivita je financována z projektu UNICEF.

Kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka jsou rozděleny na základní kurzy, které lze navštěvovat i jednorázově a bez předchozího přihlášení, a intenzivní kurzy, které jsou určeny pro dlouhodobější výuku českého jazyka.
V odůvodněných případech, zejména v případě zranitelných skupin klientů, je možné uspořádat individuální či specializovaný kurz.

Základní kurz
• kurz je možné navštívit i jednorázově
• do kurzu se nemusíte předem zapisovat
• kurz je koncipován jako soubor tematických, na sebe nenavazujících lekcí
• obsah lekcí je praktického charakteru, směřující ke zvládnutí běžných životních situací

Intenzivní kurz
• jednotlivé lekce na sebe navazují, je třeba docházet pravidelně
• počet míst je omezen, je nutné být do kurzu předem zapsán
• kurzy jsou rozděleny dle úrovně od úplných začátečníků po úroveň odpovídající B1
• zvládání jednotlivých úrovní je rozděleno do výukových bloků po 40 hodinách

Specializované kurzy českého jazyka pro děti
• jsou určené zejména pro děti, žáky a studenty nebo rodiče s dětmi

Tematicky specializované kurzy českého jazyka
• kurzy povedou ke zvýšení možnosti pracovního uplatnění cílové skupiny (například kurz pro zdravotní sestry, kurz pro technické profese, kurz zaměřený na písemný projev atd.)“

Všechny kurzy českého jazyka jsou zajišťovány prostřednictvím smluvních partnerů, vybraných na základě výsledku veřejné zakázky.

V rámci všech kurzů jsou klientům zdarma poskytnuty učebnice.

Kurzy českého jazyka jsou primárně realizovány ve městech, kde sídlí pracoviště Center na podporu integrace cizinců; v případě zájmu klientů mohou být realizovány i na dalších místech kraje.

Sociokulturní kurzy

Sociokulturní kurzy poskytují klientům znalosti a dovednosti týkající se života v ČR, zahrnující informace o právech a povinnostech i orientaci v běžných životních situacích.

Jedná se například o následující témata:
reálie ČR (jedná se o cyklus čtyř sociokulturních kurzů, které klientům přináší informace o státním zřízení, geografii a historii ČR, které jsou potřebné ke zkoušce z českých reálií k zisku státního občanství ČR), finanční gramotnost, náležitosti trvalého pobytu, státní občanství, legální zaměstnávání, důchody a sociální pojištění, zdravotní pojištění, zkoušky z českého jazyka, první pomoc, svátky v ČR, atd.

Lektory sociokulturních kurzů jsou odborníci na danou problematiku jak z řad pracovníků partnerských organizací, tak smluvních partnerů, případně také pracovníci centra.

Spolupráce s komunitami

Naší snahou je zapojit členy cizineckých komunit do integračních aktivit. Vybraným integrovaným zástupcům komunit nabízíme spolupráci v rámci asistenčních služeb pro cizince, zajištění sociálního tlumočení, zprostředkování snazšího přístupu do jednotlivých komunit a šíření informačních materiálů v rámci terénní práce nebo při zajištění osvětových společenských aktivit zaměřených na majoritní společnost.

Podporujeme rovněž společenské nebo vzdělávací aktivity samotných cizinců v prostorách Centra. Je tím posílen komunitní charakter Centra jako místa vhodného i pro méně formální setkávání zástupců cizinců a majoritní společnosti, což mimo jiné přináší větší zájem o naše služby zejména ze strany mladých cizinců.

Aktivity pro veřejnost

Centra připravují vzdělávací, kulturní a sportovní akce, jejichž cílem je přiblížit kulturní a sociální specifika cizinců, s nimiž se veřejnost v daném regionu setkává. Cílem těchto aktivit je zlepšovat vzájemnou informovanost a přispět k rozvoji vztahů mezi majoritní společností a cizinci.