EU FLAG

Informační centrum

Otevírací hodiny CPIC:
pondělí 12:00 – 18:00
úterý není otevřeno pro veřejnost (probíhá terénní práce)
středa 12:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek 8:00 – 12:00

V rámci otevíracích hodin jsou klientům poskytovány informace o službách Centra (viz níže), které buď mohou ihned v určených hodinách využít (sociální poradenství, právní poradenství) nebo se přihlásit na požadovaný kurz (kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy).
Dále je klientům k dispozici internetové pracoviště vybavené počítačem přístupným klientům, kteří jej mohou využívat jako zdroj informací například při hledání práce, ubytování atd.
Součástí pracoviště je i knihovna s českými i cizojazyčnými knihami, k dispozici je také několik cizojazyčných periodik a noviny v českém jazyce.

Sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je realizováno sociálními pracovníky jednotlivých Center dle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Probíhá ambulantní nebo terénní formou a je poskytováno ZDARMA.
Cílem odborného sociálního poradenství v Centrech na podporu integrace cizinců je napomáhat lidem z cílové skupiny při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo orientace v systémech platných v České republice.

Nepříznivou sociální situací se v pojetí služeb Center na podporu integrace cizinců rozumí:
• špatná orientace v systémech, např. školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, bydlení, trhu práce apod.
• neznalost prostředí (neznalost práv a povinností apod.)
• jazyková bariéra,
• absence běžné sociální sítě (rodiny, přátel, sociálního zázemí).
Při vyhodnocování nepříznivé sociální situace vychází pracovníci Center z informací sdělených klientem a z jeho přání a snahy tuto situaci změnit.

Naše vize:

„Vzájemně fungující, respektující a otevřené soužití cizinců a většinové společnosti.“

Poslání

Posláním Center je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit.

Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky.

Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s měnící se aktuální situací v každém regionu, stanovuje vedoucí Centra ve spolupráci s pracovníky služby každoročně nové operační cíle. Ty jsou stanoveny v tomto dokumentu a jsou schvalovány vedoucím Odboru center na podporu integrace cizinců. Operační cíle jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele, na nástěnkách a k nahlédnutí u pracovníků Centra.

Dokumenty ke stažení.

V rámci odborného sociálního poradenství ambulantní formou Vám pracovníci Centra pomohou zejména v oblastech:
• náležitostí pro pobyt
• sociální pomoci a dávek
• zdravotní péče a zdravotního pojištění
• bydlení
• pracovního trhu
• vzdělávání a školství
• řešení životních událostí – narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby
• vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad
Toto poradenství probíhá přímo v sídle konkrétního Centra v krajském městě (adresy jsou uvedeny u jednotlivých Center) nebo na dalších zřízených kontaktních místech (podrobnosti u jednotlivých Center).
Odborné sociální poradenství je poskytováno v době
pondělí a středa 12:00 – 18:00 
čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet intervencí (30 min. jednání) – 582 za všechna centra

Upřesnění: 1 Centrum = 2 klienti/1 hod. tj. 40 klientů/týden

 V rámci odborného poradenství terénní formou Vám pracovníci centra pomohou:
• ve Vašem přirozeném prostředí (v okolí bydliště, v práci, ve škole)
• při jednání na úřadech, s dalšími institucemi, u lékaře, ve škole …
• lépe se orientovat v českém prostředí – v zákonech, zvycích, pravidlech
• při uplatňování Vašich práv a zájmů

Odborné sociální poradenství v terénu: 
středa 9:00 – 11:00 a další dle domluvy.

Kapacita terénní formy poskytování:
počet intervencí (30 min. jednání) – 57 za všechna centra

Upřesnění: 1 Centrum = 1 klient/1 hod.

Cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců.

Držitelé mezinárodní ochrany – azyl, doplňková ochrana.

Osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny.

Poskytnutí služby může být odmítnuto z těchto důvodů:
• Centrum neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte.
• Pracovníci služby nemají dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte.
• Nepatříte do cílové skupiny, pro kterou je služba určena.
• V uplynulých 6 měsících Vám byla vypovězena smlouva o poskytování téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
• Zájemce porušuje svým chováním a/nebo komunikací a/nebo jednáním pravidla slušného chování.

Centra
• bezplatnost;
• individuální přístup;
• spolupráce;
• rovnost a respekt;
• diskrétnost;
• bezpečí;
• svoboda;

Máte možnost sami kontaktovat sociálního pracovníka Centra, například telefonicky, emailem nebo osobně. Můžete být kontaktováni pracovníkem Centra v rámci jeho terénní práce, nebo Vám může být kontakt na službu zprostředkován přes třetí osobu (jinou instituci, známé apod.).

Při prvním kontaktu se službou Vás čeká:

• Krátký rozhovor se sociálním pracovníkem, kdy si ujasníte, co od služby očekáváte, jaký máte problém nebo co byste chtěli změnit. Společně se sociálním pracovníkem si stanovíte, čeho chcete dosáhnout a jak. 
• Pokud budete potřebovat pro rozhovor tlumočení, lze jej pro Vás bezplatně zajistit. 
• Budete seznámeni s Pravidly poskytování služby (viz níže).
• Pokud budou Vaše požadavky a očekávání v souladu s aktivitami a možnostmi služby můžeme uzavřít ústní nebo písemnou smlouvu o poskytnutí služby; pro uzavření smlouvy potřebujeme některé Vaše osobní údaje, ale pokud nebudete chtít osobní údaje poskytnout, lze Vám službu poskytovat i anonymně.

Služby Centra jsou Vám poskytovány na základě vytvořených pravidel. Tato pravidla určují Vaše práva a povinnosti, zásady práce Center a další základní informace k poskytované službě.

Dokumenty ke stažení.

Sociální služba je vždy poskytována na základě smlouvy, ta je převážně uzavírána ústní formou. V písemné podobě musí být uzavřena, pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne.

Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran – stanovuje bližší podmínky poskytované služby, práva a povinnosti pro účastníky a jaké cíle má služba naplňovat. Smlouva se uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

Dokumenty ke stažení.

Pokud náležíte k cílové skupině, máte právo bezplatně využít služby odborného sociálního poradenství v rámci vymezené doby Centra a dle personálních možností poskytovatele.

Máte právo na to, aby byla respektována vaše lidská důstojnost, lidská práva a základní svoboda. Máte právo na to, aby byl s vámi konzultován rozsah a kvalita poskytované služby a veškeré změny, které na poskytování služby mohou mít vliv.

Jako uživatel služby jste povinen respektovat lidskou důstojnost ostatních uživatelů a klientů služby a Centra i pracovníků poskytovatele, dodržovat lidská práva a základní svobody všech osob, vstupujících do procesu poskytování sociálních služeb, do vzájemných kontaktů a vztahů.
Smlouva je k nahlédnutí zde. (odkaz na soubor)

Každá osoba, která přichází do styku se službou má možnost si na tuto službu či pracovníky Centra stěžovat. Stížnost lze podávat anonymně a nemá vliv na průběh poskytování služby.
Přesný postup pro podání stížnosti je uveden zde …

Dokumenty ke stažení.

Správa uprchlických zařízení MV
PhDr. Jiří Vesecký, Ph.D.
vedoucí odboru center na podporu integrace cizinců
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: jvesecky@suz.cz
www.integracnicentra.cz

Správa uprchlických zařízení MV
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
Tel: +420 974 827 118
Email: podatelna@suz.cz
www.suz.cz

Amnesty International
Gorazdova 10
120 00 Praha 2
Tel: +420 607 023 305
Email: mark.martin@amnesty.cz
www.amnesty.cz

Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
602 00 Brno
• Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888
• Email: podatelna@ochrance.cz 
www.ochrance.cz

Právní poradenství

V určených hodinách je v Centru přítomen právník, nejčastějšími tématy jsou zejména:
• pobytová a vízová problematika
• pracovně – právní vztahy
• rodinné právo
• zdravotní péče a zdravotní pojištění
• dluhová problematika
Hodiny, ve kterých je právník na konkrétním pracovišti přítomen, naleznete vždy v záložce konkrétního CPIC na těchto stránkách. Doporučujeme Vám se na konzultaci osobně, emailem nebo telefonicky objednat, vyhnete se tak případnému čekání.
V rámci právního poradenství je možné využít služeb tlumočníků, případně komunitních pracovníků.

Právní poradenství je poskytováno prostřednictvím smluvních partnerů, vybraných na základě výsledku veřejné zakázky.

Kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka jsou rozděleny na základní kurzy, které lze navštěvovat i jednorázově a bez předchozího přihlášení, a intenzivní kurzy, které jsou určeny pro dlouhodobější výuku českého jazyka.
V odůvodněných případech, zejména v případě zranitelných skupin klientů, je možné uspořádat individuální či specializovaný kurz.

Základní kurz
• kurz je možné navštívit i jednorázově
• do kurzu se nemusíte předem zapisovat
• kurz je koncipován jako soubor tematických, na sebe nenavazujících lekcí
• obsah lekcí je praktického charakteru, směřující ke zvládnutí běžných životních situací

Intenzivní kurz
• jednotlivé lekce na sebe navazují, je třeba docházet pravidelně
• počet míst je omezen, je nutné být do kurzu předem zapsán
• kurzy jsou rozděleny dle úrovně od úplných začátečníků po úroveň odpovídající B1
• zvládání jednotlivých úrovní je rozděleno do výukových bloků po 40 hodinách

Specializované kurzy českého jazyka pro děti
• jsou určené zejména pro děti, žáky a studenty nebo rodiče s dětmi

Tematicky specializované kurzy českého jazyka
• kurzy povedou ke zvýšení možnosti pracovního uplatnění cílové skupiny (například kurz pro zdravotní sestry, kurz pro technické profese, kurz zaměřený na písemný projev atd.)“

Všechny kurzy českého jazyka jsou zajišťovány prostřednictvím smluvních partnerů, vybraných na základě výsledku veřejné zakázky.

V rámci všech kurzů jsou klientům zdarma poskytnuty učebnice.

Kurzy českého jazyka jsou primárně realizovány ve městech, kde sídlí pracoviště Center na podporu integrace cizinců; v případě zájmu klientů mohou být realizovány i na dalších místech kraje.

Sociokulturní kurzy

Sociokulturní kurzy poskytují klientům znalosti a dovednosti týkající se života v ČR, zahrnující informace o právech a povinnostech i orientaci v běžných životních situacích.

Jedná se například o následující témata:
reálie ČR (jedná se o cyklus čtyř sociokulturních kurzů, které klientům přináší informace o státním zřízení, geografii a historii ČR, které jsou potřebné ke zkoušce z českých reálií k zisku státního občanství ČR), finanční gramotnost, náležitosti trvalého pobytu, státní občanství, legální zaměstnávání, důchody a sociální pojištění, zdravotní pojištění, zkoušky z českého jazyka, první pomoc, svátky v ČR, atd.

Lektory sociokulturních kurzů jsou odborníci na danou problematiku jak z řad pracovníků partnerských organizací, tak smluvních partnerů, případně také pracovníci centra.

Spolupráce s komunitami

Naší snahou je zapojit členy cizineckých komunit do integračních aktivit. Vybraným integrovaným zástupcům komunit nabízíme spolupráci v rámci asistenčních služeb pro cizince, zajištění sociálního tlumočení, zprostředkování snazšího přístupu do jednotlivých komunit a šíření informačních materiálů v rámci terénní práce nebo při zajištění osvětových společenských aktivit zaměřených na majoritní společnost.

Podporujeme rovněž společenské nebo vzdělávací aktivity samotných cizinců v prostorách Centra. Je tím posílen komunitní charakter Centra jako místa vhodného i pro méně formální setkávání zástupců cizinců a majoritní společnosti, což mimo jiné přináší větší zájem o naše služby zejména ze strany mladých cizinců.

Aktivity pro veřejnost

Centra připravují vzdělávací, kulturní a sportovní akce, jejichž cílem je přiblížit kulturní a sociální specifika cizinců, s nimiž se veřejnost v daném regionu setkává. Cílem těchto aktivit je zlepšovat vzájemnou informovanost a přispět k rozvoji vztahů mezi majoritní společností a cizinci.