EU FLAG

Realizované projekty

Český jazyk v integračních centrech provozovaných SUZ MV

V období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2026 je v rámci činnosti integračních Center realizován projekt s názvem Český jazyk v integračních Centrech provozovaných SUZ MV, reg. č. CZ.12.01.02/00/23_005/0000004, který je spolufinancován Evropskou unií.

 Hlavním cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí klientů integračních Center provozovaných SUZ MV, tj. cizinců z cílové skupiny projektu, prostřednictvím výuky českého jazyka. Zároveň bude zajištěn nákup vzdělávacích materiálů pro účastníky kurzů a pronájem prostor pro tuto výuku mimo sídelní města Center. V rámci projektu bude také zajištěna aktualizace metodiky pro výuku, tvorba výukových materiálů, školení lektorů a supervizní dohled nad realizací kurzů prostřednictvím práce metodika.

Projekt je realizován v Moravskoslezském, Plzeňském, Pardubickém, Zlínském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Olomouckém, Středočeském kraji a v Kraji Vysočina.

Cílovou skupinou projektu jsou všichni cizinci ze třetích zemí (mimo EU), kteří žijí dlouhodobě legálně na území ČR.

Mezi aktivity projektu patří:
– Výuka českého jazyka
– Metodika a supervize

Podpora poskytovaná UNICEF

Finanční podpora poskytovaná UNICEF je určena na podporu a posílení reakce České republiky na potřeby uprchlíků s přidělenou dočasnou ochranou. Finanční prostředky jsou vynaloženy na posílení kapacit CPIC pro poskytování integračních služeb a zajištění zvláštních potřeb zranitelných skupin, zejména dětí.

Služby jsou realizovány na všech pracovištích Center na podporu integrace cizinců provozovaných SUZ MV v následujících deseti krajích ČR: Moravskoslezský, Plzeňský, Pardubický, Zlínský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký kraj, Kraj Vysočina a Středočeský kraj (zde je zřízeno 5 pracovišť ve městech Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov, Příbram a Kladno).

Cílová skupina:

státní příslušníci třetích zemí, tj. zemí mimo země EU oprávněně pobývající na území České republiky s důrazem na nezletilé zasažené ruskou agresí pobývající na území České republiky na základě dočasné ochrany a jejich zákonné zástupce

Realizované aktivity:

1) Posílení kapacity Integračních center v rámci poskytování služeb dětem a dalším skupinám s ohledem na jejich pohlaví

Podpořené služby:

Psychosociální poradenství
Tlumočení
Koordinační činnost odkazující na návazné služby/instituce

2) Podpora integrace na místní úrovni

Podpora zahrnuje vytvoření personálních kapacit pro realizaci aktivit v rámci činnosti aktérů integrace na místní úrovni, jako jsou místní samosprávy, neziskové organizace, sociální služby, školy atd.

Podpořeno může být přímé poskytování aktivit cílové skupině jako tlumočení, psychosociální pomoc, informační a koordinační aktivity, volnočasové aktivity pro děti, výuka českých reálií, konverzační a adaptační kluby, komunitní kluby pro děti aj.

Pokud Vás tato aktivita zaujala a měli byste zájem o spolupráci, kontaktujte prosím pro více informací příslušné krajské Centrum na podporu integrace cizinců provozované SUZ MV. 

3) Vytvoření přátelského prostředí pro děti a mládež

Podpořené služby:

Zřízení a materiální vybavení dětských koutků v rámci CPIC a KACPU
Podpora volnočasových mimoškolních aktivit pro děti a mládež
Koordinace podpůrných služeb pro věkovou skupinu 15+, včetně vytvoření regionálních pracovních skupin sdružujících organizace pracující s touto cílovou skupinou