EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Aktuality

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely Centra od 1.1.2021 organizují povinné adaptačně-integrační kurzy.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

Centra v tuto chvíli z důvodů prevence poskytují osobní poradenství pouze objednaným klientům. Upozorňujeme, že bez předchozího objednání na konkrétní den a čas Vám nemůže být osobní konzultace poskytnuta. Objednat se můžete prostřednictvím kontaktů.

Také můžete využít poradenství prostřednictvím telefonu, emailu či sociálních sítí, případně využijte online poradenství.

Všechny důležité informace z Vašeho regionu a také odkaz na online poradenství a kontakty naleznete na stránkách Vašeho regionu

Prevence
Povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky.
Prostory, kde je nutné použít respirátor (např. FFP2, KN95), a to:
– ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (hotelový
pokoj),
– na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
– na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

Příznaky onemocnění
– zvýšená teplota,
– kašel, dušnost,
– bolest hlavy, svalů a kloubů,
– ztráta chuti a čichu,
– další projevy – únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma.

Při výskytu příznaků onemocnění covid-19 kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.

Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Karanténa
V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19. Karanténa je povinná  většinou probíhá u vás doma.

Bližší informace získáte na
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Izolace
Izolován je nakažený člověk, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci.
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/izolace

Očkování cizinců proti COVID 19
Pokud jste součástí veřejného zdravotního pojištění – můžete se nechat očkovat. Pokud se vám nepodaří zaregistrovat na očkování v centrálním rezervačním systému – kontaktujte linku 1221, nebo svého praktického lékaře

Jste pojištěni v jiném státě EU, a máte v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1) – můžete se registrovat

Bez pojištění – nemůžete se registrovat
Samoplátce očkování – momentálně není možné

Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

Kdo se aktuálně očkuje?
– Skupiny, které se mohou na očkování registrovat k 24. 3. 2021
– osoby starší 70 a 80 let věku
– zdravotníci
– pedagogičtí pracovníci/nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských
– zařízení/pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanci v přímé
péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem
těžkého průběhu covid-19
.

Podrobné informace k očkování
Očkování proti onemocnění covid-19 – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Aktuality:

Vládní opatření
Od soboty 27. února 2021 platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci vláda bude žádat o opakované prodloužení nouzového stavu.

Od 1. března 2021 došlo ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu. Je zakázáno opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimky jsou uvedené v příslušném opatření. Dále je zakázán volný pohyb osob v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. Výjimky jsou uvedené v příslušném opatření.

Pro cestování mimo okres využijte vzory formuláře pro cesty mimo okres, formuláře pro cesty do místa výkonu práce či vzor čestného prohlášení, které najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

https://okresy.mvcr.cz/

Vláda zakázala osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na výuce a zkouškách ve všech typech vzdělávacích zařízení a omezila maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách.

Kompletní výčet aktuálních opatření vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ nebo na https://covid.gov.cz/.

Opatření na státních hranicích
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 19. 3. 2021 do odvolání – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Možnosti vstupu na území ČR
Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR. Při vstupu do České republiky ze zemí mimo země s nízkým rizikem nákazy covid-19 bude požadován negativní test na koronavirus.

Od 30. ledna 2021 platí zákaz vstupu cizinců do České republiky z jiných než nebytných důvodů, kterými jsou:

– cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti (včetně pendlerů)
– zajištění nezbytných potřeb rodinných příslušníků
– cesty k lékaři

Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html

Aktuální informace Ministerstva vnitra ke vstupu do České republiky
Podmínkou pro vstup do ČR ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, je před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.
Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz)

Dále je nutné podstoupit testování na covid-19. Potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře a výsledky požadovaných testů na přítomnost SARS-CoV-2 mějte pro případnou kontrolu po celou dobu pobytu u sebe.

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR.:
Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Výjimka pro cesty, které nepřesáhnou 12 hodin, u kterých není nutnost vyplnit příjezdový formulář a předložit výsledky PCR či antigenního testu, je omezena na tyto cesty:
– výkon podnikatelské činnosti a obchodní cesty
– obstarání základních životních potřeb
– zdravotní péče
– neodkladné úřední záležitosti
– pohřby

Dochází k postupnému obnovování činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Na základě vývoje epidemiologické situace budou postupně uvolňovány možnosti vstupu cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů.
COVID 19 Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Cesty přeshraničních pracovníků (tzv. pendlerů) jsou koordinovány těmito podmínkami.:
Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vstup na území ČR osobám zaměstnaným v mezinárodní dopravě se řídí těmito pravidly.: Mezinárodní doprava – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem

 Přístup na pobytová pracoviště MV ČR od 30. 11. 2020 bude umožněn pouze předem objednaným klientům. Je možné se objednat ke všem úkonům.

Objednání je možné online na
Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz)
pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky v určených úředních hodinách jednotlivých pracovišť.
Kontakty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Přístup klientů na pracoviště odboru azylové a migrační politiky MV ČR od 1. 3. 2021 ze zemí s velmi vysokým nebo vysokým rizikem nákazy je umožněn pouze osobám s negativním výsledkem RT-PCR testu. Klienti přijíždějící ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy se tomuto testu musejí podrobit nejdříve 5 dnů od vstupu na území ČR. Klienti přijíždějící ze zemí s vysokým rizikem nákazy pak tento test musí podstoupit do 5 dnů od vstupu na území.
Přehled důležitých informací týkajících se pobytu cizince.
Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Krizové opatření platné od 26. 2. 2021 upravuje možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR dříve než po 6 měsících.
Usnadnění změny zaměstnání pro cizince v době nouzového stavu – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Podrobnější informace týkající se provozu pobytových pracovišť MV ČR
Řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.
Důležité informace, jak si podat žádost v době pandemie.
Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte. Žádosti Ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky – neposílejte je však e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo.
https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceny-dopis-z-domova-postovni-datove-zpravy-jsou-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma.aspx

Kontakty na zastupitelské úřady
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 Zaměstnání

 Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době nouzového stavu.
Zaměstnanci (mpsv.cz)
Práva zaměstnanců během epidemie
Práva zaměstnanců (mpsv.cz)
Přehled Covidových kompenzačních programů
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Informace pro cizince – OSVČ
Covid dotační programy pro firmy a OSVČ
Covid dotační programy pro firmy a OSVČ | MPO

 Kompenzační bonus 500 Kč/ den – za období do 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 lze podat do 24. 3. 2021 a za období 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021 do 16. 4. 2021
Kompenzační bonus (podzim 2020) | Nouzový stav (COVID-19) | Média a veřejnost | Finanční správa (financnisprava.cz)

Žádost a další informace ke kompenzačnímu bonusu
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/zad

Nový kompenzační bonus 1000 Kč/den pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP
Nový kompenzační bonus (2021) – nejčastější otázky a odpovědi | Často kladené otázky | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Žádost a další informace k novému kompenzačnímu bonusu
Základní informace | Nový kompenzační bonus (2021) | Nouzový stav (COVID-19) | Finanční správa (financnisprava.cz)

Covid Nájemné
Program COVID – Nájemné | MPO

„Ošetřovné“ PRO OSVČ
„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za únor 2021 | MPO

Testování
Testování zaměstnanců a OSVČ https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/#_OSVC
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/

Povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-povinn%C3%A9-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-ve%C5%99ejn%C3%A9m-sektoru.pdf

 Školství
Nový model maturitní zkoušky
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#maturity

Přijímací zkoušky na střední školy 2021
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710

Zkouška pro trvalý pobyt se zvyšuje na úroveň A2

V pondělí 19. 4. vláda schválila zvýšení požadované úrovně znalosti českého jazyka pro trvalý pobyt na A2. Odkdy platí zkouška A2? Důležité je datum podání žádosti o trvalý pobyt. Pokud podáte žádost 1. 9. 2021 nebo později, budete muset dělat zkoušku A2. První termíny zkoušky A2 jsou plánovány na listopad 2021. Už jsem podal žádost o trvalý pobyt, jakou zkoušku musím dělat? Pokud podáte žádost o trvalý pobyt do 31. 8. 2021, můžete ještě dělat zkoušku A1. 

Více informací »