EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Aktuality

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely Centra od 1.1.2021 organizují povinné adaptačně-integrační kurzy.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

Aktuální informace související s COVID-19:
Dle opatření vlády nadále trvá povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky. Jsou vymezeny prostory, kde je nutné použít respirátor (např. FFP2, KN95), a to:

Ve všech prostředcích veřejné dopravy,
ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

venku je nutné nosit ochranu dýchacích cest, splňující dané podmínky, pokud je v místě více než 30 osob a nelze od nich udržet vzdálenost 1,5 m.

Aktuální a podrobné informace k povinnosti chránit si nos i ústa ochrannými prostředky naleznete na těchto stránkách: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

Příznaky
K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu. Další projevy nákazy covidem-19 jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma.

Při výskytu příznaků onemocnění covid-19 kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.

Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Karanténa
Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Délka karantény závisí na několika faktorech:

Nemáte klinické příznaky

    1. 5. – 7. den od rizikového kontaktu absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 7 dnech od rizikového kontaktuRT-PCR test nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

      Máte klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test
      1. absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude nařízena izolace.

Pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény se řídí pravidly zmíněnými výše.

Bližší informace naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky:

má 14 dní po poslední dávce očkování (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – po 2. dávce, Janssen – po 1. dávce)

prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.

Očkování cizinců proti COVID 19
S veřejným zdravotním pojištěním – můžete se nechat očkovat. Pokud se nepodaří zaregistrovat na očkování v centrálním rezervačním systému – kontaktovat linku 1221, nebo svého praktického lékaře

Jste-li pojištěni v jiném státě EU, a máte v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1) – můžete se registrovat

Jste-li pojištění v jiném státě EU a máte v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrujte u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Od 18. října se zkrátí doba, po jejímž uplynutí lze podstoupit očkování posilovací dávkou. Registrace na posilovací dávku je pro všechny osoby starší 12 let, po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování. Očkování posilovací dávkou se doporučuje především seniorům, občanům s chronickým onemocněním, pracovníkům ve zdravotnictví a pracovníkům v sociálních službách.

Očkování samoplátců:
Od 11. června 2021 se mohou nechat naočkovat také určité skupiny osob, které nejsou pojištěné u české veřejné zdravotní pojišťovny. Očkování si v takovém případě zájemce hradí sám.

Kdo se může očkovat jako samoplátce:

občan České republiky, nebo
cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice,
je držitelem platného dlouhodobého víza,
jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

kde se přihlásithttps://registrace.mzcr.cz/samoplatci
seznam očkovacích místhttps://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm
cena jedné dávky – max 810 Kč, tedy max 1620,- Kč za dvě dávky.

Co si vzít s sebou:
1. doklad o ověření totožnosti
2. doklad o ověření Vašeho pobytového oprávnění v ČR
3. platební kartu/hotovost

Více informací naleznete na našich stránkách v sekci COVID-19 nebo se můžete s dalšími dotazy obrátit na linku Ministerstva zdravotnictví – 1221

Další potřebné informace k očkování cizinců naleznete na těchto webových stránkách: Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

K očkování se mohou registrovat osoby starší 12 let.

Podrobné informace k očkování naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Testování
Od 1.11. jsou preventivní testy (1x za 7 dní RAT provedený zdravotnickým pracovníkem a 2x za měsíc RT-PCR) hrazeny ze zdravotního pojištění pouze osobám:

mladším 18 let
které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění COVID-19
které jsou očkovány alespoň jednou dávkou vakcíny proti COVID-19

Preventivní antigenní testování není primárně určeno pro osoby v karanténě nebo pro osoby s příznaky onemocnění COVID-19. Osoby s příznaky onemocnění musí kontaktovat svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test nebo jiné potřebné vyšetření. Pokud je test nařízen praktickým lékařem nebo hygienou, je hrazen ze zdravotního pojištění.

Od 1. listopadu se zkrátila platnost negativních výsledků testů, platnost negativního výsledku PCR testu je 72 hodin od provedení samotného testu. Platnost negativního výsledku antigenního testu v je 24 hodin.

Testování zaměstnanců
Od 1.7. došlo ke zrušení plošného testování zaměstnanců, výjimkou jsou osoby, které byly v posledních 14 dnech v zahraničí, pro ně platí následující pravidla:

plně naočkovaní (14 dnů po poslední dávce) nemají povinnost předkládat při návratu na pracoviště negativní výsledek testu, platí pro ně stejné podmínky jako pro osoby, které v zahraničí nebyly,

nenaočkovaní mají povinnost absolvovat po návratu do ČR laboratorní antigenní nebo PCR test a jeho negativní výsledek předložit zaměstnavateli.

 Vládní opatření
Byl zaveden systém O-N-T, systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. Bližší informace naleznete na: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

V restauracích zákazník (toto neplatí pro děti do 12 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a může při kontrole provozovatele pomocí aplikace čTečka prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek O-N-T, tedy očkování, onemocnění nebo testování proti onemocnění COVID-19.  V opačném případě mu nebude umožněn vstup či nebude obsloužen. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby, které nejsou pro veřejnost a na jídla s sebou.

Kompletní výčet aktuálních opatření vlády včetně výjimek naleznete na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ nebo na https://covid.gov.cz/.

 Opatření na státních hranicích
Od 27. října 2021 vstoupilo v účinnost aktualizované ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, díky kterému došlo například k uvolnění podmínek pro vstup dětí ve věkové skupině 0–12 let, pro které již nejsou stanovena žádná epidemiologická pravidla.  Bližší informace naleznete zde: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-27-10-2021/ 

Současná pravidla pro vstup (návrat) osob na území ČR naleznete na: Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace o vstupu v českém i anglickém jazyce můžete získat také na infolince:
+ 420 974 801 801 a to v době: Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 16:00 a v Pátek 8:00 -12:00 nebo na e-mailu: cestovani.covid19@mvcr.cz

Před vstupem do ČR je nutno mimo jiné vyplnit příjezdový formulář – Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz), tento formulář musí vyplnit všichni, kdo pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v zahraničí. Povinnost se vztahuje na přijíždějící ze zemí evropských i mimoevropských s nízkým, středním, vysokým i velmi vysokým rizikem nákazy. Osoby do 18 let nevyplňují svůj vlastní formulář, ale do svého formuláře je zahrne dospělý spolucestující. Výjimky naleznete zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi#2021-07-31

Potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře a případně o výsledku požadovaných testů na přítomnost SARS-CoV-2 mějte pro případnou kontrolu po celou dobu pobytu u sebe.

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR naleznete zde: Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

 Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů

PŘEHLED: Otevřené / uzavřené konzuláty, rozsah vízových služeb | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Kontakty na zastupitelské úřady
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem – návštěva odboru azylové a migrační politiky

K návštěvě pracoviště se předem objednejte a při návštěvě použijte výhradně respirátor.

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se na pracoviště dostavte až po ukončení nařízeného karanténního opatření.

Osoby bez uvedených ochranných prostředků nebudou odbaveny, stejně jako ti, kteří se dostaví před ukončením případného karanténního opatření.

Objednání je možné online na: Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz), pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky v určených úředních hodinách jednotlivých pracovišť. Kontakty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přehled důležitých informací týkajících se pobytu cizince. Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

Zaměstnání
Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době pandemie.
Zaměstnanci (mpsv.cz)
Práva zaměstnanců během epidemie
Práva zaměstnanců (mpsv.cz)
Přehled Covidových kompenzačních programů
https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Informace pro cizince – OSVČ
Covid dotační programy pro firmy a OSVČ
Covid dotační programy pro firmy a OSVČ | MPO

Školství
V listopadu bude v některých okresech probíhat plošné testování žáků, studentů a zaměstnanců škol. Více informací naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/testovani/testovani-zamestnancu-zaku-studentu
Další informace ke školství v souvislosti s koronavirem naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/skolstvi

Informace ohledně nošení roušek a respirátorů ve školách naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-ve-skolach

Další:
Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o pozastavení provozu aplikace eRouška od konce října 2021.

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710