EU FLAG

Informace o COVID-19

Centra v tuto chvíli z důvodů prevence neposkytují osobní poradenství, ale můžete využít poradenství prostřednictvím telefonu, emailu či sociálních sítí, případně využijte online poradenství.

Všechny důležité informace z Vašeho regionu a také odkaz na online poradenství naleznete na stránkách Vašeho regionu.

Informace o onemocnění: otevřít

Aktuální informace o opatřeních vlády České republiky naleznete zde: 
Od 19. 3. 2020 je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Od 25. 3. 2020 budou prodejny potravin a drogerie s prodejní plochou více než 500 metrů čtverečních v době od 8:00 do 10:00 hodin otevřeny POUZE PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET!!!

Další důležité informace zde:
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-seznam-opatreni-cr.html
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/due-to-the-spread-of-the-coronavirus-epidemic–the-government-has-restricted-the-free-movement-of-people-to-the-essential-minimum-180381/

Aktuální informace pro cizince (pobyt, cestování):
Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.
Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.
Pokud cizinec pobývá na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání skončila v době nouzového stavu? Nic se neděje. Pokud se nerozhodne opustit ČR, může na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že se svým zaměstnavatelem má uzavřenou pracovní smlouvu.
Pokud na území cizinec pobývá na základě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňuje podmínky pro jejich prodloužení, pak poštou podá žádost o prodloužení a na území může legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnut o této žádosti.

Další důležité informace zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

V souvislosti s nouzovým stavem se na Vás vztahují některé další povinnosti:
https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239194&doctype=ART

Omezení provozu pracovišť Odboru azylové a migrační politiky:
Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx

Informace o onemocnění koronavirem:
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/en/

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

Česká správa sociálního zabezpečení umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-umoznuje-verejnosti-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky-a-pristupuje-k-organizacnim-opatrenim-s-cilem-snizit-ri
https://www.cssz.cz/web/en

Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo některá mimořádná opatření:
https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

Vláda schválila další podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“:
www.mpsv.cz

Úřad práce umožňuje vyřídit většinu záležitostí online:
https://www.uradprace.cz/
https://www.uradprace.cz/web/en
https://www.uradprace.cz/web/ru
https://www.uradprace.cz/web/uk

Ministerstvo zahraničí doporučuje návrat ze zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/

Další důležité informace naleznete na stránkách Centra vašeho regionu: Integrační centra

Informace o projektu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně deset krajských Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra). Poslední z těchto Center bylo otevřeno v roce 2018 ve Středočeském kraji v rámci pěti pracovišť. V současné době je provoz všech CPIC financován z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).
Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR.
Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti.
V období 1.7.2019 – 30.6.2020 pokračuje provoz Center ve všech níže uvedených krajích v rámci jednotlivých projektů, které jsou financovány z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Konkrétně se jedná o tyto projekty:

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců I., reg. č. AMIF/20/04
Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců II., reg. č. AMIF/20/05

V období 1.9.2018 – 30.6.2020 probíhá provoz Centra ve Středočeském kraji, jehož činnost zajišťuje pět pracovišť ve městech Kladno, Příbram, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Benešov. Konkrétně se jedná o tento projekt:
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, reg. Č. AMIF/16/01

Cílová skupina:
státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, kteří mají:

– povolení k dlouhodobému pobytu;
– povolení k trvalému pobytu;
– dlouhodobé vízum;
– povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;
nebo jsou
– v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území;
– v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;
– v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;
– v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

Dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Realizace pravidelných setkání platformy
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710