EU FLAG

Aktuality

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely Centra od 1.1.2021 organizují povinné adaptačně-integrační kurzy.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Psychosociální poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Role CPIC v rámci ukrajinské krize:
V období od 24.2.2022, kdy začala Ukrajina čelit válečné agresi Ruska, jsou pracovníci CPIC plně zapojeni do řešení nastalé krize ať už přímou prací na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU) v jednotlivých krajích, poskytováním poradenství přímo v Centrech, zapojením se do krizových štábů a dalších strategických skupin, zajišťováním tlumočníků nebo informováním klientů a veřejnosti o aktuálním dění.

V aktuálním období se soustředíme zejména na zajišťování poradenství a podporu klientů při prodlužování dočasné ochrany, terénní práci a podporu měst a obcí v místech, kde jsou klienti ubytováni nebo monitoring a podporu zranitelných skupin.

Podíl CPIC na chodu KACPU:
Od samého začátku války na Ukrajině se Centra na podporu integrace cizinců provozovaná SUZ MV nad rámec své běžné činnosti aktivně zapojila do vzniku a činnosti Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Naším primárním úkolem zde bylo zprostředkovávání ubytování pro ty příchozí Ukrajince, kteří zde neměli zázemí (tedy zajištěné ubytování, rodinu, přátele nebo zaměstnavatele, u kterých by mohli pobývat). Postupně jsme tak zaplnili ubytování ve smluvních zařízení SUZ MV s kapacitou více než 5 000 míst, dalších více než 3 500 míst k ubytování bylo našimi pracovníky zprostředkováno přes dobrovolné nabídky soukromého ubytování, které přicházely na e-mailovou adresu zřízenou přímo za tímto účelem (ubytovaniukrajina@suz.cz).

Mimo to se zaměstnanci CPIC v rámci působení na KACPU věnovali zejména poskytování základního poradenství nově příchozím klientům, vyhledávání a zajištění následné pomoci obzvláště zranitelným skupinám nebo koordinaci tlumočnických služeb. V roce 2022 jsem poskytli nějakou formu asistence více než 133 tisícům nově příchozím klientům z Ukrajiny.

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče.

 Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních opatření naleznete na Covid portálu

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710

Děti na příměstských táborech čeká poznávání odlišných kultur i zdravý pohyb v přírodě

Seznámit se s jinými kulturami, získat nové vědomosti a užít si zdravý pohyb v přírodě mohou děti, které se zúčastní příměstských táborů pořádaných za podpory CPIC. Aktivita pro děti pořádaná Centrem na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji Od 22. do 26. července se za finanční podpory CPIC Jihočeský kraj a ve spolupráci s organizací Home Plus z.s. uskuteční příměstský tábor v Českých Budějovicích. Ten je určen dětem od sedmi do 14 let z řad ukrajinských uprchlíků. „Děti budou na program docházet každý den v čase 8:00-16:00 a pak se budou vracet domů,“ přiblížila Andrea Mondspiegelová, administrátorka projektu UNICEF v českobudějovickém Centru. Pro účastníky jsou připraveny různé soutěže, hry a tvořivé dílny, ale také výuka českého a anglického jazyka. Malí klienti CPIC v Českých Budějovicích „Čekají je i celodenní výlety s návštěvami různých kulturních míst a přírodních krás, konkrétně například návštěva Hornického muzea v Rudolfově nebo návštěva koupaliště Mrhal,“ upřesnila Mondspiegelová. Kapacita tábora

Více informací »