EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Aktuality

Co je sociální poradenství?

Jedná se o poradenství ambulantní či terénní, realizované sociálními pracovníky jednotlivých Center, za účelem pomoci lidem, při řešení jejich nepříznivých situacích. V rámci otevíracích hodin

Více informací »

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely Centra od 1.1.2021 organizují povinné adaptačně-integrační kurzy.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

V sobotu 25. prosince ve 23.59 hodin přestal platit nouzový stav. Mimořádná a ochranná opatření zůstávají v platnosti i nadále.

Omezení

Byl zaveden systém O-N-(T), systém O-N-(T) je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. Bližší informace naleznete na: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Od 22.11. dochází, až na výjimky, k plošnému neuznávání testů do míst, kde je nutné prokázat se O-N-(T).

Maloobchodní prodejny
Kapacita 1 zákazník /10 m2
Rozestup mezi zákazníky alespoň 1.5 m
Holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické a maserské salony a obdobné provozovny, nebo živnosti, při nichž je porušování porušována integrita kůže
Zavedena kontrola dodržování O-N (očkování, prodělaná nemoc)
Pouze pro lidi bez příznaků
Rozestup 1.5 m
Stravovací služby, hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby, diskotéky, herny, kasina
Zákazníci usazeni 1. 5m od sebe pokud nesedí u jednoho stolu
Max 6 osob u stolu, nebo více osob ze společné domácnosti nebo s rozestupem 1.5 m
zavedena kontrola dodržování O-N (očkování, prodělaná nemoc)
Pouze pro lidi bez příznaků
Nákupní centra nad 5000 m2
Rozestupy 1.5 m
Mohou být otevřena stravovací zařízení, avšak je zakázána konzumace potravin v tzv. „food courtech“, je možné využít služby „take away“ (odnést si jídlo s sebou).
Trhy, tržnice, mobilní provozovny
Odstupy mezi prodejními místy min. 2 m
Max 6 osob u stolu, nebo více osob ze společné domácnosti nebo s rozestupem 1.5 m
Konzumace potravin pouze s O-N

Pouze pro lidi bez příznaků
Rekreační a ubytovací služby
Pouze osoby s O-N nebo mladší 12 let, PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech
Pouze pro lidi bez příznaků
Vnitřní sportoviště
Kontrola O-N
Rozestupy 1.5 m pokud nejsou osoby z jedné domácnosti nebo školy
Koupaliště
Kontrola O-N
Rozestupy 1.5 m
Lyžařské vleky a lanové dráhy
Kontrola O-N nebo mladší 12 let
Pouze pro lidi bez příznaků
Rozestupy 1.5 m
ZOO, botanické zahrady, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady a zámky apod. hvězdárny, planetária, veletrhy a prodejní hospodářské výstavy
Rozestupy 1.5 m
Kontrola O-N při účasti více než 20 osob
Dětské kroužky
Přítomnost max. 100 osob
Nutnost vedení evidence osob pro případné epidemiologické šetření
O-N nebo mladší 12 let při účasti více než 20 osob (nevyžaduje se, pokud se jedná o žáky jedné školy nebo aktivitu v neměnném kolektivu)
Pouze pro lidi bez příznaků
Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a umělecké představení včetně cirkusů a varieté, sportovní utkání, zápasy, závody apod., kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě
Maximálně 1000 diváků
Kontrola O-N při účasti více než 20 osob starších 12 let
Vzdálenost diváků od účinkujících minimálně 2m
Pouze pro lidi bez příznaků
Veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě
Maximální počet účastníků 100
Zákaz účasti osobám s příznaky
Při účasti více než 20 osob, kontrola O-N

Kompletní výčet aktuálních opatření vlády včetně výjimek naleznete na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/  nebo na https://covid.gov.cz/

Dle opatření vlády nadále trvá povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky. Jsou vymezeny prostory, kde je nutné použít respirátor (např. FFP2, KN95), a to například:

ve všech prostředcích veřejné dopravy,

v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, některých zařízeních sociálních služeb, vysokých školách atp.,

ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

venku je nutné nosit ochranu dýchacích cest, splňující dané podmínky, pokud je v místě více než 30 osob a nelze od nich udržet vzdálenost 1,5 m.

Aktuální a podrobné informace k povinnosti chránit si nos i ústa ochrannými prostředky naleznete na těchto stránkách: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_novePříznaky
K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu. Další projevy nákazy covidem-19 jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma.

Při výskytu příznaků onemocnění covid-19 kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.
Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Karanténa a izolace
Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Jak dlouho trvá karanténa?

S účinností od 11. ledna se zkrátila doba karantény na 5 dnů.

Po ukončení karantény je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu vám bude nařízeno absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu vám bude nařízena izolace.

Jak dlouho trvá izolace?

Obecně platí, že v izolaci jste min. 5 dní od vašeho pozitivního testu. Po konzultaci vás váš praktický lékař může propustit z izolace, pokud jste byli izolováni min. 5 dní, a zároveň poslední 2 dny nemáte příznaky onemocnění covid-19

Bližší informace naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Očkování cizinců proti COVID 19
S veřejným zdravotním pojištěním – můžete se nechat očkovat. Pokud se nepodaří zaregistrovat na očkování v centrálním rezervačním systému – kontaktovat linku 1221, nebo svého praktického lékaře

Jste-li pojištěni v jiném státě EU, a máte v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1) – můžete se registrovat

Jste-li pojištění v jiném státě EU a máte v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrujte u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které dovršily 18 let a od prvních dvou dávek uplynulo min. 5 měsíců. U jednodávkové vakcíny Janssen se lze jít na posilovací dávku již po 2 měsících.

Od 1. února 2022 dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na devět měsíců (dle nařízení EU). Po očkování posilovací dávkou není platnost certifikátu v tuto chvíli omezena. Po posilovací dávce budete tedy očkovací certifikát moci znovu používat bez omezení. 

Očkování samoplátců:

V ČR se může nechat naočkovat v režimu samoplátců občan EU či třetí země, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

je občan ČR bez veřejného zdravotního pojištění,

má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR,

je držitelem platného dlouhodobého víza,

je občan EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,

jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR.

Podmínka je, aby jednotlivé pobyty byly povoleny na min. 90 dnů. Tyto skupiny se mohou očkovat v režimu samoplátců (u všech platí, že nemají veřejné zdravotní pojištění). 

kde se přihlásit – https://registrace.mzcr.cz/samoplatci
seznam očkovacích míst – https://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm
cena jedné dávky – doporučená cena za aplikaci očkovací látky 400,- Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa)

Co si vzít s sebou:
1. doklad o ověření totožnosti
2. doklad o ověření Vašeho pobytového oprávnění v ČR
3. platební kartu/hotovost

Pro více informací o očkování, certifikátech, mezinárodním cestování atp. se obraťte na linku 1221.

Další potřebné informace k očkování cizinců naleznete na těchto webových stránkách: Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

K očkování se mohou registrovat osoby starší 5 let.

Podrobné informace k očkování naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Testování

Od 17.1. jsou preventivní testy hrazeny ze zdravotního pojištění následovně:

5x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám

mladším 18 let,

které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19 a mají kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,

které jsou očkovány, ale neuplynula u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny,

které jsou plně naočkovány a uběhla u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny.

Od 22.11. je plošné preventivní testování antigenními testy zrušeno.

Osoby s příznaky onemocnění musí kontaktovat svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test nebo jiné potřebné vyšetření. Pokud je test nařízen praktickým lékařem nebo hygienou, je hrazen ze zdravotního pojištění.

Testování zaměstnanců, OSVČ a členů orgánů právnických osob

Testuje se 2x týdně, nebo v intervalu 3-5 dnů antigenními samotesty, které zajistí zaměstnavatel. OSVČ si samotesty zajišťují samy. Zaměstnavatel určí, které konkrétní dny se v rámci daných intervalů bude testovat.

Více informací a výjimky naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc

Opatření na státních hranicích

Od 27.prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky. Před vstupem do České republiky budou muset cizinci, kteří jsou jinak oprávněni ke vstupu do ČR, disponovat negativním PCR testem, a to i očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění covid-19. Tato povinnost platí pro příjezdy ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy. Neočkované osoby nebo osoby, které covid-19 v posledních šesti měsících neprodělaly, pak musí absolvovat další PCR po příjezdu na území České republiky v rozmezí mezi 5.-7. dnem.
Výjimka z obou nových povinností platí pro osoby očkované posilovací dávkou (booster), pro děti do 12 let a pro děti mezi 12-18 let, které jsou plně očkované (bez boosteru). Další výjimky jsou stanoveny ochranným opatřením.

Výše uvedené změny neplatí pro občany ČR a cizince trvale nebo dlouhodobě pobývající v ČR, ti se řídí stávajícími pravidly pro vstup. Nadále platí, že při příjezdu hromadným dopravním prostředkem lze před vstupem na území České republiky namísto výsledkem PCR testu disponovat pouze výsledkem antigenního testu a v případě příjezdu individuální dopravou (autem) není testování před příjezdem vyžadováno. Očkovaní se testovat nemusejí.

Bližší informace a současná pravidla pro vstup (návrat) osob na území ČR naleznete zde: Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace o vstupu v českém i anglickém jazyce můžete získat také na infolince:
+ 420 974 801 801 a to v době: Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 16:00 a v Pátek 8:00 -12:00 nebo na e-mailu: cestovani.covid19@mvcr.cz

Před vstupem do ČR je nutno mimo jiné vyplnit příjezdový formulář – Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz), tento formulář musí vyplnit všichni, kdo pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v zahraničí. Povinnost se vztahuje na přijíždějící ze zemí evropských i mimoevropských s nízkým, středním, vysokým i velmi vysokým rizikem nákazy. Osoby do 18 let nevyplňují svůj vlastní formulář, ale do svého formuláře je zahrne dospělý spolucestující. Vyplnění příjezdového formuláře je zdarma. V případě, že po vás formulář požaduje platbu, v žádném případě ji nehraďte, jedná se o podvod. Výjimky naleznete zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi#2021-07-31

Potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře a případně o výsledku požadovaných testů na přítomnost SARS-CoV-2 mějte pro případnou kontrolu po celou dobu pobytu u sebe.

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR naleznete zde: Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů

PŘEHLED: Otevřené / uzavřené konzuláty, rozsah vízových služeb | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Kontakty na zastupitelské úřady
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem – návštěva odboru azylové a migrační politiky

K návštěvě pracoviště se předem objednejte a při návštěvě použijte výhradně respirátor.
V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se na pracoviště dostavte až po ukončení nařízeného karanténního opatření.
Osoby bez uvedených ochranných prostředků nebudou odbaveny, stejně jako ti, kteří se dostaví před ukončením případného karanténního opatření.

Objednání je možné online na: Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz), pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky v určených úředních hodinách jednotlivých pracovišť. Kontakty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přehled důležitých informací týkajících se pobytu cizince. Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

Zaměstnání
Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době pandemie.
Zaměstnanci (mpsv.cz)

Práva zaměstnanců během epidemie
Práva zaměstnanců (mpsv.cz)

Covidové kompenzační programy:
Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ – https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-spolecniky-malych-sro-2022

Přehled všech kompenzačních programů: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Školství

Stále probíhá plošné testování žáků v celé ČR. Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se provádí každé pondělí (1 x týdně).

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

Testování se týká všech žáků, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. Test provedený ve škole lze nahradit RT-PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Další informace ke školství v souvislosti s koronavirem naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/skolstvi

Informace ohledně nošení roušek a respirátorů ve školách naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-ve-skolach

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710

Databáze ukrajinských pedagogů a asistentů

Portál Začni učit v Česku https://www.zacniucitvcesku.cz/ shromažďuje nabídky ukrajinských pedagožek a pedagogů a propojuje je se školami. Databázi učitelů sdílí s portálem https://shkola.cz/. Portál shromažďuje nabídky kurzů pro asistenty pedagoga a plánuje vlastní kurzy češtiny pro pedagogy.

Více informací »