EU FLAG

Center for Support of Integration of Foreigners – Liberec Region

The project of the Centers for Support of Integration of Foreigners II., Reg. No. AMIF/20/05, is funded by the national program Asylum, Migration, and Integration Fund.

Adress

Voroněžská 144/20
Liberec
za Nerudovým náměstím směrem k TU Liberec

CONTACT

tel.: +420 482 313 064
e-mail: icliberec@suz.cz

OPENING HOURS

Monday 12:00 – 19:00
Tuesday – closed for public
Wednesday 12:00 – 19:00
Thursday 08:00 – 15:00
Friday 08:00 – 12:00

Head of the Center
Žaneta Kaprasová

Social Workers
Bc. Kateřina Kovářová, tel.: 608 119 885
Mgr. Bc. Gabriela Šídová, tel.: 770 193 314
Žaneta Pacltová, Dis., tel.:  773 779 451

Organization Worker
Štěpánka Sandnerová, tel.: 482 313 064

Latest News

Special stamp certifying toletance of the stay Foreign nationals (third-country nationals) whose current residence permit in the Czech Republic has expired after March 12th, 2020 must leave the territory of the Czech Republic by July 16th, 2020 at the latest. For this period, the exit order for foreign nationals will not be issued. To ensure easier passage through other member states of the European Union, the Police of the Czech Republic marks the special stamp on the travel document. This stamp certifies the tolerance of the foreign national`s stay in the Czech Republic for the purpose of informing other Member States of the European Union in the event of transit through their territory. However, the stamp does not provide automatic entry into the territory of these states. If you are leaving the territory of the Czech Republic, it is recommended to come to the nearest Department of Residential Agendas of the Foreign Police before departure during office hours to ask for the stamp. Attention – the stamp is only used for exit. After marking the stamp, leave the territory of the Czech Republic within 24 hours, otherwise you are exposed to an increased risk of punishment by other Member States of the European Union, through which you will transit.

Read more »

Speciální razítko, které osvědčuje tolerování pobytu při vycestování Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států. Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka. Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete. https://www.mvcr.cz/…/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-ci…

Read more »

• Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření naleznete například zde: https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-4-kvetna-2020-c-511-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx • Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020 https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí. – Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR). – Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví: o sezónní pracovníci zejména do zemědělství (cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádné pracovní vízum) o klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci (cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vědecký a klíčový personál) o pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinní příslušníci (cizinci s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání vydaným po 11. 5. 2020, cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec) https://www.mvcr.cz/clanek/kvoty-pro-ekonomickou-migraci-programy-schvalene-vladou-za-ucelem-dosazeni-ekonomickeho-prinosu-pro-cr.aspx V této souvislosti budou od 11. 5. 2020 znovu zahájena řízení o žádostech o pobytová oprávnění podaných v rámci vládních programů ekonomické migrace, žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádná pracovní víza. Vše výše uvedené za podmínky, že otevření zastupitelského úřadu v dané zemi (a tedy podávání žádostí a provádění úkonů v rámci řízení) umožňují opatření této země prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V této souvislosti je nutné sledovat informace na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/ a jednotlivých zastupitelských úřadů. Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti budou uvedeny například zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Read more »

Solution in situation of foreign nationals and the legality of their stay after the end of the state of emergency In connection with the COVID-19 pandemic the state of emergency was declared in the Czech Republic from March 13th, 2020 and will probably end on May 17th, 2020. Foreign nationals, who were in the Czech Republic legally at the time of the declaration of the state of emergency, were allowed to stay in the Czech Republic for the duration of the state of emergency, even if their residence permit expired. After the end of the state of emergency (probably 17.5.2020), foreign nationals will not be sanctioned for staying in the Czech Republic without a valid residence permit for another 60 days! At this time, they do not even have to deal with the expired validity of the stay at the offices of the Ministry of the Interior or the Police of the Czech Republic. However, they are obliged to leave the Czech Republic during these 60 days! The legality for foreigner will be certified during leaving border control by the special stamp in the travel document at the time of departure from the Czech Republic. The Czech Republic informed all states about this procedure. This certificate of legality of stay is marked into the travel document from Monday, May 4th, 2020. This will help to facilitate smooth return-procedure. Warning: The validity of this measure is limited in time and applies only to persons who were legally residing in the Czech Republic at the time of the declaration of the state of emergency! Foreign nationals who want to continue their legal stay in the Czech Republic and their long-term visa or long-term residence permit expires must apply for its extension – you can find more information at: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241518&doctype=ART

Read more »

Řešení situace cizinců a legálnosti jejich pobytu po ukončení nouzového stavu Nouzový stav, který byl v ČR vyhlášen 13. 3. 2020 bude pravděpodobně ukončen 17. 5. 2020. Cizincům, kterým během nouzového stavu vypršelo oprávnění k legálnímu pobytu, bylo umožněno setrvat na území ČR. Po ukončení nouzového stavu (tj. 17. 5.2020) nebudou cizinci po bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu 60 dnů! V této době nemusí nijak řešit prošlou platnost pobytu na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Během těchto 60 dnů jsou však povinni z území ČR vycestovat! Legálnost cizince v době odjezdu bude označena razítkem v cestovním dokladu, a to až na hranicích, v okamžiku vycestování z ČR. O tomto postupu budou informovány ze strany ČR všechny státy. Toto osvědčení legálnosti pobytu bude do cestovního dokladu vyznačováno již od pondělí 4. 5. 2020! Důvodem je zajištění bezproblémového návratu do země původu. Upozornění: Platnost tohoto opatření je časově omezená a vztahuje se pouze na osoby, které v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývaly legálně! Cizinci, kteří chtějí v ČR nadále pobývat a končí jim platnost jejich dlouhodobého víza anebo povolení k dlouhodobému pobytu, musí požádat o jeho prodloužení – více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx Solution

Read more »
aktuality

Liberec – courses – ONLINE

Dear clients, We are currently preparing online Czech language courses👩‍🏫📞📚🔍 If you are interested in attending an online course, please contact us via Facebook, Skype

Read more »

Online Counselling

Sociocultural Courses

Activities for General Public