EU FLAG

Sociokulturní kurz

PŘÍBRAM: ONLINE SKK „VELIKONOCE V ČR“

Centrum na podporu integrace cizinců Příbram vás zve na online sociokulturní kurz s názvem „Velikonoce v ČR“.
Kdy: 22. 03. 2021 od 16:00 – 17:30 hod.
Během kurzu se dozvíte o zvykách, tradicích a pranostikách, které se vážou k velikonočnímu období.
Na kurz je nutné se předem registrovat! Registraci je možné provést na adrese icpribram@suz.cz nebo na telefonním čísle: +420 770 193 109, +420 770 193 315 do 21.03. 2021.
• Kurz je určen pro cizince, kteří žijí v České republice dlouhodobě a legálně.
• Kurz je zdarma!
• V den konání online sociokulturního kurzu Vám bude do mailu zaslán odkaz na video místnost. Nemusíte nic instalovat, nutný je ovšem prohlížeč Chrome, mikrofon, videokamera a dostatečně rychlé připojení.

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Příbram mời bạn đến khoá học văn hoá online với chủ đề “Lễ Phục Sinh ở Cộng hòa Séc”.
Thời gian: 22.03.2021 từ 16:00 đến 17:30 giờ
Bạn sẽ tìm hiểu về các phong tục, truyền thống liên quan đến Lễ Phục Sinh.
Cần phải đăng ký khóa học trước! Đăng ký có thể được thực hiện đến 21.03.2021 qua email: icpribram@suz.cz hoặc gọi đến các số điện thoại: +420 770 193 109, +420 770 193 315
• Khóa học dành cho người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Cộng hòa Séc.
• Khoá học là miễn phí!
• Vào ngày bắt đầu khoá học chúng tôi sẽ gửi email để kết nối cho bạn. Bạn không cần phải tải gì cả, cần thiết có trình duyệt Chrome, micro, webcam và kết nối nhanh.

Centre for integration of foreigners in Příbram invites you to online sociocourse named
„Easter in the Czech Republic“.
When: 22.03.2021 from 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
During the course, you will learn about customs, traditions and traditional sayings that are associated with Easter.
It is necessary to register for the course in advance! Registration can be done until 21.03.2021 via email: icpribram@suz.cz or via phone: +420 770 193 109, +420 770 193 315
• The course is designated for foreigners who live in the Czech Republic for a long time and legally.
• The course is free!
• On the day of the online sociocultural course, a link to join the meeting room will be sent to your email. You don’t need to install anything, but you need a Chrome browser, a microphone, a camera and a fast enough connection.

Центр підтримки інтеграції іноземців у Пршибрамі запрошує вас на онлайн-соціокультурний курс під назвою „Великдень у Чехії“.
Коли : 22. 03. 2021 з 16:00 – 17:30 год.
Під час курсу ви дізнаєтеся про звичаї, традиції та погодні прикмети, які відносяться до Великоднього періоду.
На курс необхідно зареєструватися заздалегідь! Реєстрацію можна здійснити по електронній пошті icpribram@suz.cz або зателефонувати за номерами : +420 770 193 109, +420 770 193 315 до 21 березня 2021 р.
• Курс призначений для іноземців, які проживають у Чеській Республіці довгостроково і легально.
• Курс є безкоштовний !
• У день проведення онлайн-соціокультурного курсу Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на відео-кімнату. Вам не потрібно нічого інсталювати, але потрібен браузер Chrome, мікрофон, відеокамера і достатньо швидке підключення до інтернету.

Центр поддержки интеграции иностранцев в Пршибрами приглашает вас на онлайн-социокультурный курс под названием „Пасха в Чехии“.
Когда : 22. 03. 2021 с 16:00 – 17:30 час.
Во время курса вы узнаете об обычаях, традициях и праностиках, которые относятся к пасхальному периоду.
Зарегистрироваться на курс необходимо заранее ! Регистрацию можно провести по электронной почте icpribram@suz.cz или по номеру телефона: +420 770 193 109, +420 770 193 315 до 21.03.2021
• Курс предназначен для иностранцев, которые проживают в Чешской республике долговременно и легально.
• Курс бесплатный !
• В день проведения онлайн-социокультурного курса вам на электронную почту будет отправлена ссылка на видео-комнату. Вам не нужно будет ничего инсталлировать, но вам нужен браузер Chrome, микрофон, видеокамера и довольно быстрое подключение к интернету.

Den konání akce: 22.03.2021
Čas konání akce: 16:00 – 17:30 hod.
Místo konání akce: online

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email