EU FLAG

Sociokulturní kurz

PŘÍBRAM: ONLINE SKK NA TÉMA „ETIKETA“

Centrum na podporu integrace cizinců Příbram vás zve na online sociokulturní kurz s názvem „Etiketa v ČR“.
Během kurzu se dozvíte obecná pravidla chování mezi lidmi v ČR.
Kdy: 12. 04. 2021 od 16:00 – 17:30 hod.
Na kurz je nutné se předem registrovat! Registraci je možné provést na adrese icpribram@suz.cz nebo na telefonním čísle: +420 770 193 109, +420 770 193 315 do 11. 04. 2021.
• Kurz je určen pro cizince, kteří žijí v České republice dlouhodobě a legálně.
• Kurz je zdarma!
• V den konání online sociokulturního kurzu Vám bude do mailu zaslán odkaz na video místnost. Nemusíte nic instalovat, nutný je ovšem prohlížeč Chrome, mikrofon, videokamera a dostatečně rychlé připojení.

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Příbram mời bạn đến khoá học văn hoá online với chủ đề “Cách giao tiếp ở Séc”.
Thời gian: 12.04.2021 từ 16:00 đến 17:30 giờ
Cần phải đăng ký khóa học trước! Đăng ký có thể được thực hiện đến 11.04.2021 qua email: icpribram@suz.cz hoặc gọi đến các số điện thoại: +420 770 193 109, +420 770 193 315
• Khóa học dành cho người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Cộng hòa Séc.
• Khoá học là miễn phí!
• Vào ngày bắt đầu khoá học chúng tôi sẽ gửi email để kết nối cho bạn. Bạn không cần phải tải gì cả, cần thiết có trình duyệt Chrome, micro, webcam và kết nối nhanh.

Centre for integration of foreigners in Příbram invites you to online sociocourse named
„Czech etiquette“.
When: 12.04.2021 from 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
It is necessary to register for the course in advance! Registration can be done until 11.04.2021 via email: icpribram@suz.cz or via phone: +420 770 193 109, +420 770 193 315
• The course is designated for foreigners who live in the Czech Republic for a long time and legally.
• The course is free!
• On the day of the online sociocultural course, a link to join the meeting room will be sent to your email. You don’t need to install anything, but you need a Chrome browser, a microphone, a camera and a fast enough connection.

Центр підтримки інтеграції іноземців у Пршибрамі запрошує вас на онлайн-соціокультурний курс під назвою „Етікет у Чехії“.Під час курсу ви дізнаєтеся про загальні правила поведінки людей у Чехії.
Коли : 12. 04. 2021 з 16:00 – 17:30 год.
На курс необхідно зареєструватися заздалегідь! Реєстрацію можна здійснити по електронній пошті icpribram@suz.cz або зателефонувати за номерами : +420 770 193 109, +420 770 193 315 до 11 квітня 2021 р.
• Курс призначений для іноземців, які проживають у Чеській Республіці довгостроково і легально.
• Курс є безкоштовний !
• У день проведення онлайн-соціокультурного курсу Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на відео-кімнату. Вам не потрібно нічого інсталювати, але потрібен браузер Chrome, мікрофон, відеокамера і достатньо швидке підключення до інтернету.

Den konání akce: 12.04.2021
Čas konání akce: od 16:00 hod. do 17:30 hod.
Místo konání akce: ONLINE

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email