EU FLAG

Sociokulturní kurz

PŘÍBRAM: ONLINE SKK „STÁTNÍ OBČANSTVÍ“


Centrum na podporu integrace cizinců Příbram vás zve na online sociokurz s názvem „Občanství České republiky“.
Kdy: 18. 02. 2021 od 13:00 – 14:30 hod.
Místo: U Nemocnice 85, Příbram I, 261 01
Dozvíte se:
– jak získat české občanství
– vše potřebné ke zkoušce z reálií ČR
– informace o České republice
Na kurz je nutné se předem registrovat! Registraci je možné provést na adrese icpribram@suz.cz nebo na telefonním čísle: +420 770 193 109, +420 770 193 315 do 17.02. 2021.
• Kurz je určen pro cizince, kteří žijí v České republice dlouhodobě a legálně.
• Kurz je zdarma!
• V den konání online sociokulturního kurzu Vám bude do mailu zaslán odkaz na video místnost. Nemusíte nic instalovat, nutný je ovšem prohlížeč Chrome, mikrofon, videokamera a dostatečně rychlé připojení.

Центр підтримки інтеграції іноземців Пршібрам запрошує вас на онлайн- соціокурс “ Отримання громадянства Чехії“.
• Коли: 18. 02. 2021 з 13:00 до 14:30 год.
• Місце проведення : Центр підтримки інтеграції іноземців, вул. U Nemocnice 85, Příbram I, 261 01
• Під час онлайн-курсу ви дізнаєтеся:
– як отримати чеське громадянство
– все необхідне для іспиту зі знання чеських реалій
– інформацію про Чеську Республіку
• На курс необхідно зареєструватися заздалегідь! Реєстрацію можна здійснити по електронній пошті icpribram@suz.cz або зателефонувати за номерами : +420 770 193 109, +420 770 193 315 до 17 лютого 2021 р.
• Курс призначений для іноземців, які проживають у Чеській Республіці довгостроково і легально.
• Курс є безкоштовний !
• У день проведення онлайн-соціокультурного курсу Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на відео-кімнату. Вам не потрібно нічого інсталювати, але потрібен браузер Chrome, мікрофон, відеокамера і достатньо швидке підключення до інтернету.

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Příbram mời bạn đến online khoá học văn hoá với nhan đề “Quốc tịch Séc”.
Thời gian: 18.02.2021 từ 13:00 đến 14:30 giờ
Địa điểm: U Nemocnice 85, Příbram I, 261 01
Bạn sẽ tìm hiểu về:
– cách xin được quốc tịch Séc
– tất cả những thứ cần thiết để thi về Cuộc sống và Các tổ chức của Séc
– thông tin về Séc
Cần phải đăng ký khóa học trước! Đăng ký có thể được thực hiện qua email: icpribram@suz.cz hoặc gọi đến các số điện thoại: +420 770 193 109, +420 770 193 315 đến 17.02.2021.
• Khóa học dành cho người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Cộng hòa Séc.
• Khoá học là Miễn phí!
• Vào ngày bắt đầu khoá học chúng tôi sẽ gửi email để kết nối vào phòng video cho bạn. Bạn không cần phải tải dì cả, cần thiết có trình duyệt Chrome, micro, webcam và kết nối nhanh.

Centre for integration of foreigners in Příbram invites you for online sociocourse with the name of the event „Citizenship of the Czech Republic“.
When: 18.02.2021 from 1:00 p.m. to 2:30 p.m.
Where: U Nemocnice 85, Příbram I, 261 01
You will learn about:
– how to obtain Czech citizenship
– everything necessary for the Czech Life and Institutions Exam
– about Czech Republic
It is necessary to register for the course in advance! Registration can be done at icpribram@suz.cz or call the phone numbers: +420 770 193 109, +420 770 193 315 until 17.02.2021.
• The course is designated for foreigners who live in the Czech Republic for a long time and legally.
• The course is Free!
• On the day of the online socio-cultural course, a link to join the meeting room will be sent to your e-mail. You don’t need to install anything, but you need a Chrome browser, a microphone, a camera and a fast enough connection

Den konání akce: 18.02.2021
Čas konání akce: 13:00
Místo konání akce: online

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email