EU FLAG

Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností od 21. března, 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku přeshraničního pracovníka“ za účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice;
II. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením;
III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6ti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců).
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Unofficial translation

RESOLUTION

OF THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC

of March 19th 2020 No. 267

on the adoption of a crisis measure

Following Government Resolution No. 194 of March 12th 2020, by which the Government, in accordance with Articles 5 and 6 of Constitutional Act No 110/1998 Coll., On the Security of the Czech Republic, declared for the territory of the Czech Republic, in connection with proving the occurrence of coronavirus / referred to as SARS CoV-2/ in the Czech Republic, the state of emergency, and a) to e) and § 6 of Act No. 240/2000 Coll., on Crisis Management and on Amendments to Certain Acts (Crisis Act), as amended, to resolve a crisis situation, decided to adopt crisis measures, in accordance with the provisions of § 5 let. c) and § 6 par. 1 let. b) of the Crisis Act:

The Government

  1. orders with effect from March 21st 2020, 00:00 hours all cross-border workers to submit at the crossing of the state border apart from the confirmation for cross-border workers also a “cross-border worker booklet” in order to be stamped by the Police of the Czech Republic at the crossing of the state border to prove the regularity and frequency of the state border crossing;   
  2. orders foreign nationals who are holders of employment card or blue card to announce at the latest on day of work commencement the change of employer to the Ministry of the Interior, in those cases where it is an employer implementing crisis measures or assisting in implementing crisis measures during the state of emergency. The conditions for work performance are considered fulfilled by this announcement;
  3. approves the possibility for foreign nationals to change the employer on the territory of the Czech Republic without the necessity to fulfil the condition of 6 month previous employment on the territory of the Czech Republic (§ 42g para. 7 Act No. 326/1999 Col. on Foreign Nationals)           

Ing. Andrej Babiš

Prime Minister

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email