EU FLAG

Aktuality

PROVOZ LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ

CZE

V souvislosti s epidemií Covid-19 mnoho lékařů upravuje způsob fungování ordinací. V případě jakýchkoliv potíží proto před osobní návštěvou nejprve kontaktujte svého lékaře prostřednictvím telefonu, emailu či webových stránek. Při závažných příznacích, které mohou signalizovat ohrožení života, je nutné stejně jako kdykoliv jindy zavolat záchrannou službu na čísle 155 nebo 112.

MNG

Covid-19  вирусын тархалтаас шалтгаалж эмч нарын үзлэгийн хуваарьт өөрчлөлт орсон ба ямар нэгэн өвчний зовиур гарсан тохиолдолд өөрийнхөө эмчтэй утсаар ярьж, и-мэйл бичиж эсвэл вэб хуудас ашиглаж харилцах зайлшгүй шаардлагатай. Амь насанд эрсдэл учрахаар хүндрэл гарсан нөхцөлд яаралтай тусламж үзүүлэх 155 ба 112 дугаар руу ярьж тусламж дуудах  шаардлагатай болохыг мэдэгдэж байна.

ENG

In context of preventive measures against Covid-19, many GPs and other doctors modifies the way how their surgeries are working. In case of any problems, please contact your doctor first by phone, email or website before personal visiting. In the case of serious symptoms that may indicate a danger to life, it is necessary as ever to call emergency services at 155 or 112.

CHN

关于Covid-19冠状病毒,许多医生修改了工作方式。 如有任何不舒服,请在访问之前先通过电话,电子邮件或网站与您的医生联系。 如果出现可能危及生命的严重症状,则必须像往常一样致电155或112拨打紧急服务电话。

VNM
liên quan đến dịch Covid-19, nhiều bác sĩ đang sửa đổi cách thức phẫu thuật. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn trước qua điện thoại, email hoặc trang web trước khi truy cập. Trong trường hợp các triệu chứng nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cần phải gọi các dịch vụ khẩn cấp ở số 155 hoặc 112.

UKR
У зв’язку з епідемією Covid-19  багато лікарів змінюють робочий графік. У разі виникнення будь-яких проблем, спочатку зверніться до лікаря по телефону, електронній пошті чи веб-сайту перед відвідуванням. У разі виникнення серйозних симптомів, які можуть вказувати на небезпеку для життя, необхідно викликати служби екстреної допомоги за номером 155 або 112.

RU

В связи с эпидемией Covid-19 многие врачи изменили свой рабочий график. В связи с этим, при появлении у Вас каких-либо проблем со здоровьем прежде чем идти к врачу, свяжитесь с ним по телефону, электронной почте или через веб-сайт. При серьезных признаках, которые могут сигнализировать угрозу жизни, необходимо, как и прежде, звонить в скорую помощь по телефону 155 или 112.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email