EU FLAG

Центр поддержки интеграции иностранцев - Либерецкий край

АДРЕЦ

Voroněžská 144/20
Liberec
za Nerudovým náměstím směrem k TU Liberec

КОНТАКТ

tel.: +420 482 313 064
e-mail: icliberec@suz.cz

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПН 12:00 — 18:00
ВТ — закрыто для посещений
CP 12:00 — 18:00
ЧТ 08:00 — 15:00
ПТ 08:00 — 12:00

Руководитель центра
Žaneta Kaprasová

Социальный работник
Bc. Kateřina Kovářová, tel.: 608 119 885
Mgr. Bc. Gabriela Šídová, tel.: 770 193 314
Žaneta Pacltová, Dis., tel.:  773 779 451
Mgr. Anna Beranová, tel.: 778 493 856

Организатор
Štěpánka Sandnerová, tel.: 482 313 064

Новости

Kính thưa quí vị, kể từ 1/7/2020 Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài sẽ có giờ mở cửa mới. Thay đổi liên quan đến ngày hành chính, cụ thể là vào Thứ hai và Thứ tư chúng tôi sẽ làm việc đến 18h. Thay đổi cũng sẽ áp dụng với trung tâm giao dịch ở Česká Lípa tại địa chỉ ADRA, Československé armády 1578/12. Tại đây sẽ diễn ra các buổi tư vấn xã hội vào Thứ hai từ 15h — 17h.

Více informací »

Уважаемые, клиенты! Начиная с 1. 7. 2020 в Центре по поддержке интеграции иностранцев начинаются новые часы приема. Изменение касается рабочих дней, когда мы будем рады проконсультировать Вас каждый понедельник и среду до 18.00 Изменение также касается контактного места в Ческой Липе по адресу: Adra, Československé armády 1578/12, где будет проходить амбулаторное социальное консультирование регулярно каждый понедельник от 15.00 до 17.00 С уважением Коллектив ЦПИИ Либерец

Více informací »

Спеціальний штамп засвідчує толерантність перебування під час подорожі, коли подорожуючі іноземці (громадяни третіх країн), яким термін дії дозволу на проживання в Чехії закінчився після 12 березня 2020 року, повинні залишити Чехію не пізніше 16 липня 2020 року. За цей період жоден наказ про виїзд іноземцям не видаватиметься. Щоб забезпечити легший проїзд через інші країни-члени Європейського Союзу, поліція Чехії позначає спеціальний штамп на проїзному документі . Штамп засвідчує терпимість перебування іноземця в Чехії з метою інформування інших держав-членів Європейського Союзу у разі транзиту через їх територію. Однак штамп не передбачає автоматичного в’їзду на територію цих держав. Тому, якщо ви виїжджаєте з території Чеської Республіки, рекомендується зайти до найближчого відділу порядку проживання поліції іноземців перед виїздом у робочий час, щоб відмітити штамп. Увага — штамп використовується лише для подорожей. Після позначення штампа виїжджайте з території Чеської Республіки протягом 24 годин , інакше піддаєтесь підвищеному ризику покарання з боку інших держав-членів Європейського Союзу, через які ви проїдете.

Více informací »

Speciální razítko, které osvědčuje tolerování pobytu při vycestování Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států. Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka. Pozor — razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete. https://www.mvcr.cz/…/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-ci…

Více informací »

• Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření naleznete například zde: https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-4-kvetna-2020-c-511-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx • Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020 https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí. — Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR). — Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví: o sezónní pracovníci zejména do zemědělství (cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádné pracovní vízum) o klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci (cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vědecký a klíčový personál) o pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinní příslušníci (cizinci s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání vydaným po 11. 5. 2020, cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec) https://www.mvcr.cz/clanek/kvoty-pro-ekonomickou-migraci-programy-schvalene-vladou-za-ucelem-dosazeni-ekonomickeho-prinosu-pro-cr.aspx V této souvislosti budou od 11. 5. 2020 znovu zahájena řízení o žádostech o pobytová oprávnění podaných v rámci vládních programů ekonomické migrace, žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádná pracovní víza. Vše výše uvedené za podmínky, že otevření zastupitelského úřadu v dané zemi (a tedy podávání žádostí a provádění úkonů v rámci řízení) umožňují opatření této země prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V této souvislosti je nutné sledovat informace na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/ a jednotlivých zastupitelských úřadů. Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti budou uvedeny například zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Více informací »

Решение вопроса о положении иностранцев и законности их пребывания после окончания чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение, которое было объявлено в Чешской Республике 13.03.2020, вероятно, закончится 17.05.2020 года. Иностранцам, чей законный вид на жительство истек во время чрезвычайного положения, было разрешено остаться в Чешской Республике. После окончания чрезвычайного положения (т.е. 17.05.2020 года) иностранцы без действительного ВНЖ не будут подвергнуты наказанию в течение 60 дней! В настоящее время не требуется каким-либо образом решать истекший ВНЖ в отделениях министерства внутренних дел или полиции ЧР. Однако в течение этих 60 дней они обязаны покинуть Чешскую Республику! Легальность прибывания иностранца будет отмечена печатью в заграничном паспорте на границе во время отъезда из Чешской Республики. Об этой мере Чешская республика проинформирует все государства. Это удостоверение о законности пребывания будет отмечаться в заграничном паспорте с понедельника 04.05.2020 года! Причиной является то, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев в страну происхождения. Предупреждение: Срок действия этой меры ограничен во времени и распространяется только на лиц, которые на законных основаниях прибывали в Чешской Республике на момент объявления чрезвычайного положения! Иностранцы, которые хотят продолжить пребывание в Чешской Республике и срок действия их долгосрочной визы или долгосрочного вида на жительство истекает, должны подать заявку на его продление — более подробную информацию вы найдете здесь: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Více informací »

Řešení situace cizinců a legálnosti jejich pobytu po ukončení nouzového stavu Nouzový stav, který byl v ČR vyhlášen 13. 3. 2020 bude pravděpodobně ukončen 17. 5. 2020. Cizincům, kterým během nouzového stavu vypršelo oprávnění k legálnímu pobytu, bylo umožněno setrvat na území ČR. Po ukončení nouzového stavu (tj. 17. 5.2020) nebudou cizinci po bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu 60 dnů! V této době nemusí nijak řešit prošlou platnost pobytu na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Během těchto 60 dnů jsou však povinni z území ČR vycestovat! Legálnost cizince v době odjezdu bude označena razítkem v cestovním dokladu, a to až na hranicích, v okamžiku vycestování z ČR. O tomto postupu budou informovány ze strany ČR všechny státy. Toto osvědčení legálnosti pobytu bude do cestovního dokladu vyznačováno již od pondělí 4. 5. 2020! Důvodem je zajištění bezproblémového návratu do země původu. Upozornění: Platnost tohoto opatření je časově omezená a vztahuje se pouze na osoby, které v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývaly legálně! Cizinci, kteří chtějí v ČR nadále pobývat a končí jim platnost jejich dlouhodobého víza anebo povolení k dlouhodobému pobytu, musí požádat o jeho prodloužení – více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx Solution

Více informací »
aktuality

Уважаемые клиенты, с понедельника 04.05.2020 можно будет записаться в наш Центр на персональную социальную или юридическую консультацию. Обращаем ваше внимание, что консультация без предварительной записи на определенный день и время не может быть вам предоставлена. Записаться к нам вы можете по телефону: 482 313 064, 773 779 451, 608 119 885, 770 193 314, или e-mail: icliberec@suz.cz, skype, facebook CPIC Liberecký kraj Команда CPIC

Více informací »
aktuality

Kурсы Либерец — ONLINE

Уважаемые клиенты, В настоящее время мы готовим онлайн курсы чешского языка с сентября 2020 года. Если вы заинтересованы в посещении онлайн-курса, пожалуйста, свяжитесь с нами

Více informací »
aktuality

LIBEREC — Česká Lípa-Прогулка по истории Чешской Липы — контактный пункт Česká Lípa

Уважаемые клиенты, ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА СОЦИАЛЬНЫЙ КУРС В ХОДУ ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕСКА-ЛУПАКурс бесплатный и предназначен для иностранных граждан, проживающих на территории

Více informací »
aktuality

Монголия — Чешская Липа

Уважаемые клиенты, Приглашаем вас на мероприятие «Монголия», которое состоится 14 июня 2019 года с 15:00 до 16:30 в районе между Красным замком и Водным замком

Více informací »

Online консультирование

Социокультурный курс

Мероприятия