EU FLAG

Aktuality

!!!Aktuální opatření vlády – platné od 22.10.2020

Aktuální opatření vlády: Ode dne 22. 10. 2020 do konce nouzového stavu (zatím do 3.11. 2020) vláda rozhodla o dalších těchto opatřeních: – Uzavřou se obchody s výjimkou prodejen se základním sortimentem (potraviny, drogerie a lékárny); Uzavřou se služby; Lidé by měli omezit pohyb a kontakt na nutné minimum. Tedy cestu do práce nebo nákup. Povolené jsou pobyty v přírodě nebo na chatách; Platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování; Povinné jsou roušky opět i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy své domácnosti.

Current government regulations: From 22 October 2020 until the end of the state of emergency (so far until 3 November 2020), the government decided on further restrictions: Shops will be closed, with the exception of stores with a basic assortment (groceries, drugstores and pharmacies); Services will be closed; People should keep movement and contact to a minimum. That is, the way to work or shopping. Stays in nature or in cottages are allowed; It is an obligation to wear face masks outdoors, if one person is closer than two meters to another. Exceptions will be made by members of one household or people in sports. Face masks are mandatory in the car again, unless you drive alone or with members of your household.

Актуальне рішення уряду: З 22 жовтня 2020 року до закінчення надзвичайного стану (поки що до 3 листопада 2020 року) уряд прийняв рішення про наступні заходи: Магазини будуть закриті, за винятком магазинів з основним асортиментом (продовольчі та господарські товари, аптеки). Послуги будуть закриті; Люди повинні обмежити рух та контакт до необхідного мінімуму. Тобто дорогу на роботу або на покупки. Дозволено перебування на природі або на дачах; Входить в силу обов’язок носити маску на вулиці на території населених пунктів, якщо буде людина ближче ніж два метри від іншої. Винятки робитимуть члени одного домогосподарства або люди, які займаються спортом. Маски знову будуть обов’язковими в машині, якщо в ній людина не їде сама або з членами своєї сім’ї.

Những biện pháp mới nhất của Chính Phủ: Kể từ ngày 22.10.2020 đến khi kết thúc trạng thái cấp bách (tạm thời đến 3.11.2020), Chính phủ đã quyết định ra thêm một số biện pháp mới tiếp theo: Đóng cửa các cửa hàng, trừ những cửa hàng bán các mặt hàng cơ bản (thực phẩm, tạp hoá và hiệu thuốc); Đóng của các dịch vụ; Dân chúng nên hạn chế đi lại và và gập gỡ ở mức cần thiết tối thiểu nhất, tức chỉ đi làm hoặc mua hàng. Cho phép đi lại ngoài trời hoặc tại lều nghỉ cuối tuần; Có nghĩa vụ đeo khẩu trang kể cả bên ngoài trên lãnh thổ phố, làng nếu gập người khác ở khoảng cách gần hơn 2m, trừ những người ở cùng một nhà hoặc những người hoạt động thẻ thao. Trong xe ôtô cũng phải đeo khẩu trang nếu không đi một mình hoặc đi cùng người ở cùng nhà.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email