EU FLAG

Aktuality

!META představuje praktického rádce jako pomocníka při vzdělávání v ČR!

CZ
!Pozor – nepřehlédněte!
META představuje praktického rádce jako pomocníka při vzdělávání v ČR.Jedná se o nového online průvodce českým vzdělávacím systémem pro cizince a profesionály, kteří s nimi pracují. Jednotlivá témata jsou vždy dvojjazyčně zpracovaná (český jazyk a ruština/vietnamština/angličtina/arabština).

ENG
!Be attention – do not miss!
META represents a practical advisor as an assistant in education in the Czech Republic.This is a new online guide to the Czech education system for foreigners and professionals who work with them. Individual topics are always bilingual (Czech language and Russian / Vietnamese / English / Arabic).

RUS
!Осторожно – не пропустите!
META представляет практического консультанта в качестве помощника в области образования в Чешской Республике.Это новое онлайн-руководство по чешской системе образования для иностранцев и специалистов, которые с ними работают. Отдельные темы всегда двуязычны (чешский и русский / вьетнамский / английский / арабский).

UKR
!Обережно – не сумуйте!
МЕТА представляє практичного радника як помічника в освіті в Чехії.Це новий онлайн-посібник із чеської системи освіти для іноземців та професіоналів, які працюють з ними. Окремі теми завжди двомовні (чеська та російська / в’єтнамська / англійська / арабська).

VNM
!Chú ý – đừng bỏ lỡ!
META đại diện cho một cố vấn thực tế như một trợ lý giáo dục tại Cộng hòa Séc.Đây là một hướng dẫn trực tuyến mới về hệ thống giáo dục của Séc dành cho người nước ngoài và các chuyên gia làm việc với họ. Các chủ đề cá nhân luôn là song ngữ (tiếng Séc và tiếng Nga / tiếng Việt / tiếng Anh / tiếng Ả Rập).

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email