EU FLAG

Aktuality

❗️❗️❗️Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování/Special stamp certifying toletance of the stay/Спеціальний штамп засвідчує толерантність❗️❗️❗️

CZ
Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování
Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.
K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.
Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.
Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

ENG
Special stamp certifying toletance of the stay
Foreign nationals (third-country nationals) whose current residence permit in the Czech Republic has expired after March 12th, 2020 must leave the territory of the Czech Republic by July 16th, 2020 at the latest. For this period, the exit order for foreign nationals will not be issued.
To ensure easier passage through other member states of the European Union, the Police of the Czech Republic marks the special stamp on the travel document. This stamp certifies the tolerance of the foreign national`s stay in the Czech Republic for the purpose of informing other Member States of the European Union in the event of transit through their territory. However, the stamp does not provide automatic entry into the territory of these states.
If you are leaving the territory of the Czech Republic, it is recommended to come to the nearest Department of Residential Agendas of the Foreign Police before departure during office hours to ask for the stamp.
Attention – the stamp is only used for exit. After marking the stamp, leave the territory of the Czech Republic within 24 hours, otherwise you are exposed to an increased risk of punishment by other Member States of the European Union, through which you will transit.

UKR
Спеціальний штамп засвідчує толерантність перебування під час подорожі, коли подорожуючі іноземці (громадяни третіх країн), яким термін дії дозволу на проживання в Чехії закінчився після 12 березня 2020 року, повинні залишити Чехію не пізніше 16 липня 2020 року. За цей період жоден наказ про виїзд іноземцям не видаватиметься. Щоб забезпечити легший проїзд через інші країни-члени Європейського Союзу, поліція Чехії позначає спеціальний штамп на проїзному документі . Штамп засвідчує терпимість перебування іноземця в Чехії з метою інформування інших держав-членів Європейського Союзу у разі транзиту через їх територію. Однак штамп не передбачає автоматичного в’їзду на територію цих держав.
Тому, якщо ви виїжджаєте з території Чеської Республіки, рекомендується зайти до найближчого відділу порядку проживання поліції іноземців перед виїздом у робочий час, щоб відмітити штамп.
Увага – штамп використовується лише для подорожей. Після позначення штампа виїжджайте з території Чеської Республіки протягом 24 годин , інакше піддаєтесь підвищеному ризику покарання з боку інших держав-членів Європейського Союзу, через які ви проїдете.

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx?fbclid=IwAR3NjCmF1H37heTzJDUN6maBK9QgHuFOw9eQUrKKgkVrA4Jx9G6M2GmtcRg

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email