Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Informace o projektu
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Charakteristika projektů

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (www.suz.cz) v rámci projektů financovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) otevřela 1. července 2009 pro veřejnost Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) v Moravskoslezském, Pardubickém, Plzeňském a ve Zlínském kraji, 30. dubna 2010 v Karlovarském, Libereckém, Jihočeském a Olomouckém kraji. V roce 2013 rozšířila stávající Centra svou působnost do kraje Vysočina zřízením a provozováním pracoviště na podporu integrace cizinců se sídlem v Jihlavě.

V období 1.7.2016 - 30.6.2019 pokračuje provoz Center ve všech výše uvedených krajích v rámci jednotlivých projektů, které jsou financovány z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Konkrétně se jedná o tyto projekty:

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj, reg. č. AMIF/4/13.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, reg. č. AMIF/4/10.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, reg. č. AMIF/4/09.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj, reg. č. AMIF/4/08.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, reg. č. AMIF/4/12.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj, reg. č. AMIF/4/07.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj, reg. č. AMIF/4/05.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, reg. č. AMIF/4/06.

Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, reg. č. AMIF/4/11.

Jinými organizacemi jsou provozována obdobná centra v Ústeckém kraji, Jihomoravském kraji, Královéhradeckém kraji a v Praze.

Cílovými skupinami CPIC jsou:

• státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

- mající povolení k dlouhodobému pobytu;

- mající povolení k trvalému pobytu;

- mající dlouhodobé vízum;

- mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

- jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území;

- jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;

- jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;

- jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

• osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany);

Cílem projektu je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. CPIC je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní i jazykovou emancipaci cizinců v uvedených regionech. Úkolem každého CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, které řeší aktuální problémy cizinců. V každém kraji CPIC spolupracuje zejména s krajskými a obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.

Služby poskytované klientům CPIC

Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech CPIC; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici na internetových stránkách www.integracnicentra.cz v záložkách jednotlivých regionálních CPIC.

Působnost každého CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje.

Sociální poradenství: je realizováno prostřednictvím sociálních pracovníků Center. V rámci činnosti Center jsou registrovány dvě sociální služby – odborné sociální poradenství a terénní programy; poradenství tedy probíhá jak přímo v Centru, tak během terénní práce v rámci krajů. Sociální pracovníci poskytují poradenství zejména z oblastí náležitostí pro pobyt, sociální pomoci a dávek, zdravotní péče a zdravotního pojištění, bydlení, vzdělávání a školství atd. V mnoha tematických oblastech je poskytování sociálního poradenství provázáno s poskytováním právního poradenství.

Právní poradenství: je realizováno prostřednictvím smluvně zajištěných partnerů. Právní poradenství je úzce propojeno se sociálním poradenstvím poskytovaným pracovníky CPIC.

Kurzy českého jazyka: rozsah obtížnosti kurzů začíná u úplných začátečníků a končí úrovní, odpovídající úrovni A2 Evropského referenčního rámce jazyků (případně i vyšší). Kurzy jsou organizovány jako základní nebo intenzivní, případně specificky zaměřené na nezletilé cizince. Základní kurzy jsou koncipovány jako nízkoprahové, je možné je navštívit i jednorázově, bez předchozího přihlášení. U intenzivních kurzů na sebe jednotlivé lekce navazují a počet míst v kurzu je omezen na 15. Kurzy realizujeme ve všech lokalitách na územích jednotlivých krajů podle zájmu klientů.

Tlumočnické služby: klientům CPIC zajišťujeme tlumočnické služby nejčastěji vietnamských, mongolských, ukrajinských a ruských tlumočníků.

Sociokulturní kurzy: poskytují cizincům znalosti a dovednosti nutné pro seznámení s podmínkami života v České republice, pomáhají jim orientovat se zejména v sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému. Podporujeme tři typy zprostředkovávání sociokulturních témat cílové skupině: důraz na témata obsažené ve výuce češtiny pro cizince, sociokulturní kurzy vložené do výuky češtiny pro cizince a tematické semináře s odborníky.

Provoz internetového pracoviště a knihovny: každé CPIC je vybaveno několika počítači, přístupnými cizincům během otevíracích hodin. Součástí každého CPIC je i knihovna, kde si klienti mohou zapůjčit noviny a knihy v anglickém, francouzském, ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce.

Komunitní pracovníci: novou aktivitou od roku 2013 je zapojení členů cizineckých komunit do integračních aktivit CPIC, kdy se tito zástupci mohou zapojit do příprav a propagací sociokulturních kurzů nebo kulturních a společenských akcí zaměřených na majoritní společnost. Taktéž se mohou podílet na zajištění tlumočení nebo asistenčních služeb pro cizince, například pomoc dětem cizinců při adaptaci.Touto spoluprací tak byl posílen komunitní charakter CPIC.

Aktivity CPIC zaměřené na majoritní společnost a její instituce

Realizace pravidelných setkání platformy: v jednotlivých krajích sami organizujeme nebo se účastníme pravidelných setkání regionálních platforem. Smyslem setkávání je propojit regionální aktéry integrace, definovat bariéry procesu integrace, stanovovat krátkodobá či dlouhodobá doporučení a vymezit role jednotlivých aktérů při jejich praktické realizaci.

Realizace osvětových, kulturních a společenských akcí: v jednotlivých krajích realizují CPIC aktivity zprostředkovávající téma integrace cizinců zástupcům majoritní společnosti. Organizujeme nebo podporujeme realizaci kulturních, společenských nebo sportovních akcí a osvětových aktivit zejména na školách a veřejných institucích.